Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Inwestycji Miejskich

Do 5 kwietnia br. zainteresowani pracą w Wydziale Inwestycji Miejskich powinni dostarczyć do Biura Obsługi Klienta swoje dokumenty aplikacyjne. Tym razem miasto poszukuje osoby na stanowisko referenta.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • prowadzenie obsługi finansowej i kancelaryjno-biurowej zadań inwestycyjnych realizowanych w Wydziale Inwestycji Miejskich,
 • obsługa organizacyjno-kancelaryjna komórki organizacyjnej,
 • wykonywanie zadań związanych z ustawą o dostępie do informacji publicznej,
 • analizowanie wykonania i zaangażowania środków budżetowych,
 • prowadzenie ewidencji wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Miastu we współdziałaniu z wydziałami właściwymi w zakresie tych zadań,
 • prowadzenie spraw związanych z budżetem komórki organizacyjnej,
 • wykonanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań komórki organizacyjnej,
 • prowadzenie dokumentacji finansowej komórki organizacyjnej / ewidencja wydatków,
 • sporządzanie i przekazywanie informacji i sprawozdań budżetowych,
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej wydziału,
 • rozliczanie inwestycji i remontów oraz kontrola finansowa dokumentów księgowych dotyczących zadań,
 • przyjmowanie skarg, interwencji i wniosków,
 • współdziałanie ze spółkami miejskimi i miejskim jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania i realizacji ich projektów inwestycyjnych,
 • współpraca z jednostkami przy realizacji uchwały Rad Dzielnic,
 • prowadzenie harmonogramu zamówień publicznych wydziału,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań wewnętrznych,
 • rozliczanie inwestycji i remontów oraz kontrola finansowa dokumentów księgowych dotyczących zadań zleconych do wydziału,
 • kontrola zgodności realizacji projektów miejskich współfinansowanych ze środków pomocowych z zasadami przyznanego dofinansowania.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

1. posiadać wykształcenie średnie,
2. pożądane wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie ekonomicznym,
3. posiadać 2 lata stażu pracy,
4. pożądana praktyka w organach administracji państwowej lub samorządowej,
5. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
6. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
7. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
9. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
10. posiadać znajomość ustawy o finansach publicznych,
11. posiadać znajomość ustawy o rachunkowości,
12. posiadać znajomość obsługa komputera i urządzeń biurowych,
13. pożądana znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do dnia 5 kwietnia 2022 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Bogumińska 4b). Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”.

Pełen zakres obowiązków pracownika, wymagania itp. można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].