Nabór na stanowisko referenta w Biurze Rady Miejskiej

Do 20 czerwca br. zainteresowani pracą w Biurze Rady Miejskiej powinni dostarczyć do Biura Obsługi Klienta swoje dokumenty aplikacyjne. Tym razem miasto poszukuje osoby na stanowisko referenta.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Miejskiej w celu zapewnienia prawidłowego
  funkcjonowania Rady Miejskiej i jej komisji, w tym udział w posiedzeniu komisji i Rady
  Miejskiej w celu sporządzania protokołów,
 • prowadzenie rejestru wniosków Komisji Rady Miejskiej oraz interpelacji i zapytań radnych w
  celu kontroli terminowości udzielania odpowiedzi przez merytoryczne komórki organizacyjne
  Urzędu i jednostki organizacyjne miasta,
 • prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej i przekazywanie ich właściwym komórkom
  organizacyjnym Urzędu Miasta i jednostkom organizacyjnym miasta w celu prawidłowej
  realizacji uchwał,
 • wykonywanie czynności nad częścią budżetu miasta właściwą dla Biura Rady Miejskiej,
 • prowadzenie rejestru Honorowy Obywatel Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz Klubów
  radnych w celu ich ewidencji,
 • udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów organów dzielnic miasta.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

1. posiadać wykształcenie średnie,
2. posiadać 2 lata stażu pracy,
3. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
7. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
8. posiadać znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
9. posiadać znajomość Statutu miasta Wodzisławia Śląskiego,
10. posiadać znajomość regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego,
11. obsługa komputera i urządzeń biurowych.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 20 czerwca 2022 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko Referenta w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”.