Nabór na stanowisko referenta w Biurze Organizacyjnym

Do 5 kwietnia br. zainteresowani pracą w Biurze Organizacyjnym powinni dostarczyć do Biura Obsługi Klienta swoje dokumenty aplikacyjne. Tym razem miasto poszukuje osoby na stanowisko referenta.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • zapewnienie obsługi administracyjnej i organizacyjnej Prezydenta Miasta,
 • obsługa sekretarsko-biurowa Sekretarza Miasta,
 • organizacja i obsługa techniczno-biurowa narad ogólnych,
 • koordynacja spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów: do Sejmu i Senatu RP,
  organów samorządu terytorialnego, prezydenckich, do Parlamentu Europejskiego
  i referendów,
 • prowadzenie spraw szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
 • prowadzenie zbioru zakresów czynności pracowników Urzędu Miasta,
 • prowadzenie rejestrów:
  - zarządzeń prezydenta i kierownika urzędu,
  - skarg i wniosków,
  - petycji,
 • przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie rejestru
  wydanych upoważnień i pełnomocnictw,
 • przygotowywanie projektów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz
  prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenie zbioru dokumentów statutowych miejskich jednostek organizacyjnych z
  wyłączeniem szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
 • prowadzenie zbioru dokumentów związanych z przeprowadzanymi kontrolami zewnętrznymi
  Urzędu,
 • sporządzanie deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
  Niepełnosprawnych.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

1. posiadać wykształcenie średnie,
2. posiadać 2 lata stażu pracy,
3. pożądane doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
4. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
6. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
8. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
9. posiadać znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
10. posiadać znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych,
11. posiadać znajomość rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania
skarg i wniosków,
12. posiadać znajomość ustawy o petycjach,
13. posiadać znajomość ustawy - Kodeks wyborczy,
14. posiadać znajomość regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego,
15. posiadać znajomość obsługi komputera (w tym edytora tekstu, poczty elektronicznej i
urządzeń biurowych,
16. pożądane umiejętności w przekazywaniu i uzyskiwaniu informacji.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych
kopertach do 5 kwietnia 2022 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia
Śląskiego (ul. Bogumińska 4b). Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na
stanowisko Referenta w Biurze Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”.

Pełen zakres obowiązków pracownika, wymagania itp. można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].