Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków

Do 11 kwietnia br. zainteresowani pracą w Wydziale Podatków powinni dostarczyć do Biura Obsługi Klienta swoje dokumenty aplikacyjne. Tym razem miasto poszukuje osoby na stanowisko inspektora.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • pełnienie funkcji w zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych dla osób prawnych oraz
  osób fizycznych posiadających gospodarstwo rolne,
 • prowadzenie spraw w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
  napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • prowadzenie rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów i odpisów podatkowych,
 • przyjmowanie stron w sprawach związanych z wymiarem podatków i opłat lokalnych, pomoc
  w wypełnianiu formularzu,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających oraz prowadzenie postępowań w sprawie
  ustalenia bądź określenia wysokości zobowiązań podatkowych,
 • wydawanie zaświadczeń podatnikom,
 • przeprowadzanie oględzin w terenie w celu ustalenia stanu faktycznego i prawidłowego
  opodatkowania,
 • nakładanie kar porządkowych,
 • prowadzenie postępowań w sprawach stwierdzenia lub określenia nadpłaty,
 • prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem zwolnień podatkowych,
 • prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
  napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • potwierdzanie umów dzierżawy,
 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o odpowiedzialności podatkowej osób
  trzecich,
 • inicjowanie i współudział w czynnościach związanych z przygotowaniem i składaniem
  stosownych wniosków w sytuacji popełnienia czynu zagrożonego sankcją z ustawy kodeks
  karny skarbowy.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

1. posiadać wykształcenie wyższe,
2. pożądane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
3. pożądana praktyka w organach administracji państwowej lub samorządowej,
4. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
6. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
8. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
9. posiadać znajomość ustawy ordynacja podatkowa,
10. posiadać znajomość ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
11. posiadać znajomość ustawy o podatku rolnym,
12. posiadać znajomość ustawy o podatku leśnym,
13. posiadać znajomość ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
14. obsługa komputera i urządzeń biurowych.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 11 kwietnia 2022 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Podatków w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”.

Pełen zakres obowiązków pracownika, wymagania itp. można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].