Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansów

Do 12 maja br. zainteresowani pracą w Wydziale Finansów powinni dostarczyć do Biura Obsługi Klienta swoje dokumenty aplikacyjne. Tym razem miasto poszukuje osoby na stanowisko podinspektora.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • prowadzenie ewidencji zobowiązań oraz przygotowywanie przelewów bankowych,
 • prowadzenie księgowości w zakresie zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, w tym:
  - przyjmowanie, sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym, wskazanie sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja) oraz przygotowanie do zatwierdzania faktur i innych poleceń dokonania wydatków,
  - przygotowanie dokumentów do dokonania wstępnej kontroli zgodności operacji
  gospodarczych i finansowych z planem finansowym przez Głównego Księgowego,
  - wprowadzenie zobowiązań do ewidencji księgowej,
 • przygotowanie dokumentów dla komorników zajmujących należności wykonawców oraz
  innych podmiotów,
 • przygotowanie przelewów w systemie księgowym oraz import do systemu bankowego,
 • przygotowanie przelewów bezpośrednio w systemie bankowym,
 • weryfikacja kontrahentów na podstawie tzw. Białej Listy,
 • prowadzenie księgowości w zakresie zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych związanych z realizacją projektów,
 • prowadze nie ewidencji weksli na koncie pozabilansowym, prowadzenie rejestru weksli oraz
  wykonywanie innych czynności związanych z tym rejestrem,
 • znajomość i przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie powierzonych obowiązków.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

1. posiadać wykształcenie wyższe lub średnie,
2. posiadać 3 lata stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego,
3. pożądane doświadczenie w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej jednostek budżetowych,
4. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
6. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
8. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
9. posiadać znajomość ustawy o finansach publicznych,
10. posiadać znajomość ustawy o rachunkowości,
11. posiadać znajomość Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,
12. posiadać znajomość ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie tzw. białej listy podatników VAT oraz mechanizm podzielonej płatności,
13. obsługa komputera i urządzeń biurowych.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 12 maja 2022 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansów w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”.