Nabór na stanowiska w WPWD "Dziupla"

Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego "Dziupla" poszukuje pracowników na stanowisko streetworkera i pedagoga rodzinnego. Dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie WPWD "Dziupla", który znajduje się przy ul. Św. Jana 17 w Wodzisławiu Śląskim.

W związku z realizacją projektu pn. Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”, który jest współfinansowany ze środków Unii w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni RPO WSL 2014-2020), zostały ogłoszone nabory na stanowiska:

Streetworker

Do obowiązków pracownika na stanowisku streetworkera należeć będzie m.in.:

 • prowadzenie pracy lokalnej, grupowej i indywidualnej z dziećmi na terenie Wodzisławia Śląskiego,
 • organizowanie zajęć kulturalnych, socjoedukacyjnych, sportowych w środowisku,
 • sporządzanie diagnoz planów poprawy społecznego funkcjonowania dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem i patologią,
 • współpraca ze służbami i instytucjami pracującymi z dziećmi, rodzinami,
 • podejmowanie w razie konieczności działań interwencyjnych.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak wpisu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (ustawa z dnia 13.05.2016r.o przeciwdziałaniu zagrożeniu przestępczością na tle seksualnym),
 • kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz jego władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona, oraz wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego (zgodnie z pkt 2 Art.26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
 • studia na kierunku pedagogicznym, praca socjalna, socjologia, animacja społeczno – kulturalna lub inne studia oraz kurs z zakresu streetworkingu,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • ukończone kursy, szkolenia z zakresu streetworkingu,
 • samodzielność i wykazywanie własnej incjatywy w działaniach,
 • komunikatywność, kreatywność.

Więcej informacji, tutaj.

 

Pedagog rodzinny

Do obowiązków pracownika na stanowisku pedagoga rodzinnego należeć będzie m.in.:

 • prowadzenie pracy z dzieckiem i rodzinami w środowisku rodzinnym (indywidualna pomoc w nauce, organizowanie zajęć wyrównujących deficyty, pedagogizacja rodziców),
 • sporządzanie i bieżące prowadzenie dokumentacji – diagnozy sytuacji rodzinnej i szkolnej,
 • współpraca ze szkołami, poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi instytucjami zaangażowanymi w pomoc dziecku i rodzinie.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak wpisu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (ustawa z dnia 13.05.2016r.o przeciwdziałaniu zagrożeniu przestępczością na tle seksualnym),
 • kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz jego władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona, oraz wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego (zgodnie z pkt 2 Art.26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
 • ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, resocjalizacyjnej, specjalnej lub na innym kierunku którego program obejmuje resocjalizację, pedagogikę,
 • staż pracy na stanowisku wychowawcy, pedagoga, asystenta rodziny.

Więcej informacji, tutaj.