Nabór na podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych

Do 14 czerwca br. zainteresowani pracą w Wydziale Zamówień Publicznych powinni dostarczyć do Biura Obsługi Klienta swoje dokumenty aplikacyjne. Tym razem miasto poszukuje osoby na stanowisko podinspektora.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

  • prowadzenie procedur zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
  • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  • tworzenie dokumentacji przetargowej, na podstawie inicjatyw poszczególnych jednostek
    organizacyjnych,
  • przekazywanie ogłoszeń o wszczętych postępowaniach do BZP i DUUE oraz zamieszczanie
    dokumentacji na platformie zakupowej.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

1. posiadać wykształcenie wyższe,
2. pożądane wykształcenie wyższe o kierunku administracja, prawo,
3. pożądane doświadczenie w pracy w zamówieniach publicznych,
4. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
6. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
8. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
9. posiadać znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
10. posiadać znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
11. posiadać znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
12. posiadać znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych,
13. obsługa komputera i urządzeń biurowych.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 14 czerwca 2022 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”.

Pełen zakres obowiązków pracownika, wymagania itp. można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].