Nabór na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Do 16 lutego br. zainteresowani pracą w Wydziale Gospodarki Komunalnej powinni dostarczyć do Biura Obsługi Klienta swoje dokumenty aplikacyjne. Tym razem miasto poszukuje osoby na stanowisko podinspektora.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • pełnienie funkcji w zakresie weryfikacji oraz sporządzania sprawozdań do Marszałka
  Województwa z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta
  Wodzisławia Śląskiego,
 • przyjmowanie stron w sprawach związanych z zakresem komórki,
 • nadzór nad funkcjonowaniem i utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
  Komunalnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego,
 • przygotowywanie danych do wymaganej sprawozdawczości prowadzonej przez Wydział
  Ochrony Środowiska w zakresie gospodarowania odpadami,
 • przygotowanie opinii do aktualizacji Planów Gospodarki Odpadami: krajowego i
  wojewódzkiego oraz sporządzanie sprawozdań i analiz z działalności komórki,
 • przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań przekazywanych przez podmioty odbierające odpady
  komunalne od właścicieli nieruchomości,
 • nadzorowanie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
  ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów przekazanych do
  składowania,
 • ewidencja umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • przyjmowanie, weryfikacja wniosków oraz prowadzenie ewidencji umów związanej z
  wyposażeniem nieruchomości zamieszkałych w pojemniki z przeznaczeniem na bioodpady.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

1. posiadać wykształcenie wyższe,
2. pożądana praktyka w organach administracji państwowej lub samorządowej,
3. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
7. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
8. posiadać znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
9. posiadać znajomość ustawy o odpadach,
10. posiadać znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
11. obsługa komputera i urządzeń biurowych.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 16 lutego 2023 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”.

Pełen zakres obowiązków pracownika, wymagania itp. można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].