Nabór na kierownika referatu w Wydziale Informatyki

Do 4 października br. zainteresowani pracą w Wydziale Informatyki - Miejskim Centrum Przetwarzania Danych powinni dostarczyć do Biura Obsługi Klienta swoje dokumenty aplikacyjne. Tym razem miasto poszukuje osoby na stanowisko kierownika referatu obsługi placówek oświatowych.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • kierowanie pracami referatu obsługi placówek oświatowych w celu prawidłowej i sprawnej realizacji zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego,
 • realizacja celów określonych strategią rozwoju oświaty na lata 2021-2026,
 • współpraca pomiędzy placówkami oświatowym, Wydziałem Edukacji oraz Wydziałem Informatyki - Miejskim Centrum Przetwarzania Danych,
 • administracja systemami informatycznymi,
 • serwisowanie i naprawa sprzętu komputerowego,
 • praca w środowisku Active Directory, Azure Active Directory,
 • przemieszczanie się pomiędzy obsługiwanymi jednostkami w obrębie miasta,
 • przydzielanie użytkownikom identyfikatorów, haseł oraz uprawnień do zasobów sieci,
 • udzielanie wsparcia użytkownikom systemów informatycznych w codziennej pracy,
 • realizowanej z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego i dziedzinowego,
  współpraca z dostawcami użytkowanych rozwiązań i oprogramowania.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

1. posiadać wykształcenie wyższe,
2. pożądane wykształcenie o profilu informatycznym lub pokrewnym,
3. posiadać 4 lata stażu pracy w tym możliwe prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku przez co najmniej 3 lata,,
4. pożądana praca na stanowisku kierowniczym,
5. pożądana praktyka / staż w organach administracji państwowej i samorządowej,
6. pożądana praca w organach administracji państwowej i samorządowej,
7. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
8. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
9. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
11. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
12. posiadać znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
13. posiadać bardzo dobrą znajomość pakietu biurowego Microsoft Office, LibreOffice,
14. posiadać bardzo dobrą znajomość usług pakietu Microsoft 365,
15. posiadać bardzo dobrą znajomości systemów Windows, Linux,
16. posiadać znajomość systemu serwerowego Windows Serwer 2012R2 i wyższe,
17. posiadać dobrą znajomość protokołu SMB,
18. posiadać znajomość usługi Azure Active Directory i zarządzania nią,
19. posiadać bardzo dobrą wiedze w zakresie działania, konfiguracji, instalacji i utrzymania sieci LAN oraz WLAN (wykorzystywane platformy: Mikrotik, Cisco, Zyxel, Fortinet, HP Enterprise, Ubiquiti Networks),
20. posiadać znajomość MS Active Directory i zarządzania nią,
21. praktyczne posługiwanie się narzędziami instalatorskimi,
22. podstawowa wiedza w zakresie instalacji elektrycznych,
23. wiedza z zakresu diagnozowania usterek oraz serwisowania sprzętu komputerowego,
24. wiedza z zakresu diagnozowania usterek oraz serwisowania multimedialnych pomocy dydaktycznych (np. tablic interaktywnych, wyświetlaczy interaktywnych, projektorów, itp.),
25. chęć zgłębiania wiedzy z zakresu funkcjonowania infrastruktury IT, serwerów, bezpieczeństwa systemów IT,
26. posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie dokumentacji technicznej i rozwiązywanie problemów podczas konfiguracji systemów i aplikacji,
27. posiadać prawo jazdy kat. B,
28. pożądana znajomość zagadnień oraz doświadczenie w stosowaniu okablowania strukturalnego,
29. pożądana wiedza z zakresu wirtualizacji m.in. VMware, Hyper-V,
30. pożądana wiedza z zakresu tworzenia prostych skryptów, m.in. bash, PowerShell,
31. pożądana znajomość zagadnień z zakresu administracji publicznej (podpis elektroniczny, elektroniczne zarządzanie dokumentacją, e- PUAP, itd.).

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 4 października 2022 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko Kierownika Referatu obsługi placówek oświatowych w Wydziale Informatyki - Miejskim Centrum Przetwarzania Danych w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”.

Pełen zakres obowiązków pracownika, wymagania itp. można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].