Nabór na inspektorów w Wydziale Inwestycji Miejskich

Do 16 sierpnia br. zainteresowani pracą w Wydziale Inwestycji Miejskich powinni dostarczyć do Biura Obsługi Klienta swoje dokumenty aplikacyjne. Tym razem miasto poszukuje osób na stanowiska inspektorów.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • przekazanie terenu / prowadzenie monitoringu realizacji inwestycji,
 • nadzorowanie realizacji inwestycji / współpraca z wykonawcami,
 • organizowanie odbiorów i przekazanie zakończonej inwestycji wydziałowi zlecającemu lub użytkownikowi,
 • rozliczanie inwestycji i remontów oraz kontrola finansowa dokumentów księgowych dotyczących zadań,
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych dla instytucji współfinansujących ich realizację,
 • przygotowanie materiałów przetargowych i współpraca z Referatem Zamówień Publicznych - przy przeprowadzaniu przetargów,
 • prowadzanie procedury i wyłanianie wykonawcy / Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań, dla których nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • zlecanie i merytoryczne weryfikowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań wewnętrznych,
 • przygotowanie merytorycznych opisów do dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektów realizowanych przez urząd,
 • przygotowanie opisów w części organizacyjno-finansowej wraz z wymaganymi załącznikami do dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektów realizowanych przez urząd w zakresie funduszy unijnych,
 • kontrola zgodności realizacji projektów miejskich współfinansowanych ze środków pomocowych z zasadami przyznanego dofinansowania,
 • bieżące zgłaszanie stanowisku ds. rozliczeniowych zmian do wprowadzenia w budżecie i wykazie przedsięwzięć wieloletnich w zakresie prowadzonych zadań,
 • współpraca z gminami przy realizacji wspólnych inwestycji, łącznie z rozliczeniem udziałów poszczególnych gmin i innych podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

1. posiadać wykształcenie wyższe,
2. pożądane wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo,
3. posiadać 3 lata stażu pracy,
4. pożądana praktyka w organach administracji państwowej lub samorządowej,
5. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
6. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
7. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
9. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
10.posiadać znajomość ustawy prawo budowlane,
11.posiadać znajomość obsługa komputera i urządzeń biurowych,
12.pożądane uprawnienia budowlane.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 16 sierpnia 2022 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na 2 stanowiska Inspektorów w Wydziale Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”.

Pełen zakres obowiązków pracownika, wymagania itp. można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].