Nabór na inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich

Do 16 sierpnia br. zainteresowani pracą w Wydziale Inwestycji Miejskich powinni dostarczyć do Biura Obsługi Klienta swoje dokumenty aplikacyjne. Tym razem miasto poszukuje osoby na stanowisko inspektora.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • prowadzenie obsługi finansowej i kancelaryjno-biurowej zadań inwestycyjnych realizowanych w Wydziale Inwestycji Miejskich,
 • obsługa organizacyjno-kancelaryjna komórki organizacyjnej,
 • wykonywanie zadań związanych z ustawą o dostępie do informacji publicznej,
 • analizowanie wykonania i zaangażowania środków budżetowych,
 • prowadzenie ewidencji wydatków związanych z realizacją zadań zleconych miastu we współdziałaniu z wydziałami właściwymi w zakresie tych zadań,
 • prowadzenie spraw związanych z budżetem komórki organizacyjnej,
 • wykonanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań komórki organizacyjnej,
 • prowadzenie dokumentacji finansowej komórki organizacyjnej / ewidencja wydatków,
 • sporządzanie i przekazywanie informacji i sprawozdań budżetowych,
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej wydziału,
 • rozliczanie inwestycji i remontów oraz kontrola finansowa dokumentów księgowych dotyczących zadań,
 • przyjmowanie skarg, interwencji i wniosków,
 • współdziałanie ze spółkami miejskimi i miejskim jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania i realizacji ich projektów inwestycyjnych,
 • współpraca z jednostkami przy realizacji uchwały Rad Dzielnic,
 • prowadzenie harmonogramu zamówień publicznych wydziału,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań wewnętrznych,
 • rozliczanie inwestycji i remontów oraz kontrola finansowa dokumentów księgowych dotyczących zadań zleconych do wydziału,
 • kontrola zgodności realizacji projektów miejskich współfinansowanych ze środków pomocowych z zasadami przyznanego dofinansowania.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

1. posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne,
2. posiadać 3 lata stażu pracy,
3. pożądana praktyka w organach administracji państwowej lub samorządowej,
4. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
6. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
8. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
9. posiadać znajomość ustawy o finansach publicznych,
10. posiadać znajomość rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego,
11. posiadać znajomość obsługa komputera i urządzeń biurowych,
12. pożądana znajomość programu DYSPONENT,
13. pożądana znajomość programu FINN 8 SQL.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 16 sierpnia 2022 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”.

Pełen zakres obowiązków pracownika, wymagania itp. można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].