Nabór na inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Do 16 sierpnia br. zainteresowani pracą w Wydziale Gospodarki Komunalnej powinni dostarczyć do Biura Obsługi Klienta swoje dokumenty aplikacyjne. Tym razem miasto poszukuje osoby na stanowisko inspektora.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • realizowanie zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym dotyczących planowania i rozwoju transportu,
 • wykonywanie zadań Organizatora publicznego transportu zbiorowego, w tym:
  - współpraca z Operatorem komunikacji miejskiej,
  - sprawdzanie i rozpatrywanie otrzymanych od Operatora dokumentów księgowych, raportów, rozliczeń, rozkładów jazdy, pism,
  - kontrola faktur pod względem merytorycznym i formalnym,
  - analizowanie wykonania i zaangażowania środków budżetowych przewidzianych na komunikację miejską,
  - analizowanie, monitorowanie, planowanie komunikacji miejskiej,
 • prowadzenie spraw z zakresu współdziałania z gminami, które zawarły porozumienie w sprawie komunikacji zbiorowej,
 • prowadzenie spraw z zakresu organizowania i zarządzania siecią komunikacyjną w mieście,
 • zarządzanie procesem opracowywania planu rozwoju transportu publicznego w mieście, jego realizacją i aktualizacją,
 • analizowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie miejskiej sieci komunikacji zbiorowej,
 • realizacja zadań przypisanych do wykonania gminie z zakresu elektromobilności i paliw alternatywnych,
 • realizacja umów za zatrzymania na przystankach autobusowych i dworcu innych przewoźników,
 • realizacja zadań związanych z zarządzaniem przystankami komunikacyjnymi oraz zadaniem budowy, przebudowy i remontu przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych, w tym obsługa umów z podmiotami zewnętrznymi,
 • realizacja spraw związanych z poczekalnią Dworca Autobusowego, obsługa umów, rozliczeń, utrzymanie, naprawy, kontrole.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

1. posiadać wykształcenie wyższe,
2. posiadać 3 lata stażu pracy,
3. pożądana praktyka w organach administracji państwowej lub samorządowej,
4. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
6. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
8. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
9. posiadać znajomość ustawy o transporcie publicznym,
10.posiadać znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
11.obsługa komputera i urządzeń biurowych.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 16 sierpnia 2022 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”.

Pełen zakres obowiązków pracownika, wymagania itp. można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].