UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Nabór na inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Do 2 grudnia zainteresowani pracą w Wydziale Gospodarki Komunalnej powinni dostarczyć do Biura Obsługi Klienta swoje dokumenty aplikacyjne. Tym razem miasto poszukuje inspektora.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • współpraca z Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w sprawie planowania rozwoju sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie pozostałych powierzonych zadań,
 • prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem dla miasta pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ujętych w sieci kanalizacyjnej, do wód powierzchniowych lub ziemi,
 • wykonywanie zadań nałożonych na gminę w ww. pozwoleniach wodnoprawnych,
 • utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej:
  - opracowanie potrzeb w zakresie inwestycji, remontów i bieżącego utrzymania,
  - zlecanie do Wydziału Inwestycji zadań w zakresie projektów technicznych oraz realizacji robót budowlanych i usług,
  - nadzór nad realizacją robót dotyczących bieżącego utrzymania, ich odbiory i rozliczenie,
 • wydawanie warunków technicznych włączenia do sieci kanalizacji deszczowej,
 • realizacja zadań związanych z budową obiektów inżynierskich oraz urządzeń  zabezpieczających odprowadzanie wód,
 • kontrola stanu obiektów inżynierskich,
 • opracowanie materiałów przetargowych oraz branie udziału w orgaznizowanych przetargach na roboty, usługi lub dostawy zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
 • prowadzenie spraw dotyczących zadań realizowanych ze środków Rad Dzielnic,
 • bieżące zgłaszania stanowisku ds. rozliczeniowych zmian do wprowadzenia w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w zakresie zadań prowadzonych,
 • współpraca z gminami przy realizacji wspólnych inwestycji, łącznie z rozliczeniem udziałów poszczególnych gmin i innych podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać wykształcenie wyższe,
 2. pożądane wykształcenie wyższe o kierunkach studiów w zakresie budownictwa, budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii i gospodarki wodnej, melioracji, inżynierii środowiska i ochrony środowiska,
 3. posiadać 3 lata stażu pracy,
 4. pożądana praktyka w organach administracji państwowej lub samorządowej,
 5. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 6. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 7. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 9. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 10. posiadać znajomość ustawy prawo wodne,
 11. posiadać znajomość ustawy prawo budowlane,
 12. posiadać znajomość obsługa komputera i urządzeń biurowych.
 13. pożądane uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej lub instalacyjnej,
 14. pożądana umiejętności posługiwania się mapami.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 2 grudnia 2021 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”.

Pełen zakres obowiązków pracownika, wymagania itp. można znaleźć Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].