Nabór na inspektora w Wydziale Architektury

Do 28 września br. zainteresowani pracą w Wydziale Architektury powinni dostarczyć do Biura Obsługi Klienta swoje dokumenty aplikacyjne. Tym razem miasto poszukuje osoby na stanowisko inspektora.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • przygotowywanie informacji dotyczących przeznaczenia terenów w planach
  zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego wypisy, wyrysy,
  informacje,
 • przygotowywanie informacji dotyczących przeznaczenia terenów w studium uwarunkowań i
  kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego wypisy,
  wyrysy, informacje,
 • sprawdzanie zgodności wnioskowanych inwestycji z zapisami miejscowych planów
  zagospodarowania przestrzennego i przygotowywanie stosownych opinii i zaświadczeń,
 • informowanie stron o możliwości lokalizacji inwestycji na podstawie planów miejscowych
  oraz na podstawie przepisów szczególnych w przypadku braku planu,
 • pomoc przy czynnościach związanych z opracowaniem studium i kierunków
  zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych,
 • ewidencjonowanie zgłoszeń i pozwoleń na budowę,
 • archiwizowanie dokumentów,
 • przygotowanie strategii branżowych z uwzględnieniem założeń strategii rozwoju miasta, tworzenie, aktualizacja i ewidencja wewnętrznych aktów normatywnych,
 • wykonywanie zadań związanych z ustawą o dostępie do informacji publicznej,
 • współpraca z organami kontroli zewnętrznej,
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej Urzędu,
 • prowadzenie sprawozdawczości pozastatystycznej i pozafinansowej,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań wewnętrznych,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z trwałością projektu dofinansowanego ze
  środków publicznych realizowanego przez Urząd.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

1. posiadać wykształcenie wyższe,
2. pożądane wykształcenie wyższe techniczne,
3. posiadać 3 lata stażu pracy,
4. pożądany co najmniej 1 rok stażu pracy w organach administracji państwowej lub samorządowej,
5. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
6. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
7. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
9. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
10. posiadać znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
11. obsługa komputera i urządzeń biurowych,
12. pożądana znajomość zagadnień Prawa budowlanego w zakresie związanym z uzyskaniem pozwolenia na budowę i dokonywania zgłoszeń,
13. pożądana znajomość obsługi oprogramowania systemów informacji przestrzennej.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 28 września 2022 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Architektury w Urzędzie miasta Wodzisławia Śl.”.

Pełen zakres obowiązków pracownika, wymagania itp. można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].