Nabór na dwa stanowiska w Wydziale Informatyki

Do 22 lutego zainteresowani pracą w Wydziale Informatyki powinni dostarczyć do Biura Obsługi Klienta swoje dokumenty aplikacyjne. Tym razem miasto poszukuje osób na stanowisko młodszych referentów.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • administracja systemami informatycznymi i bazami danych,
 • administracja serwerami bazodanowymi,
 • administracja i nadzór nad bezpieczeństwem zasobów informatycznych urzędu,
 • serwisowanie i naprawa sprzętu komputerowego,
 • praca w środowisku Active Directory,
 • przemieszczanie się pomiędzy obsługiwanymi jednostkami w obrębie Miasta,
 • przydzielanie użytkownikom identyfikatorów, haseł oraz uprawnień do zasobów sieci,
 • udzielanie wsparcia użytkownikom systemów informatycznych w codziennej pracy realizowanej z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego i dziedzinowego,
 • współpraca z producentami oprogramowania użytkowanego w Urzędzie,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i innych odnoszących się do funkcjonowania systemów informatycznych w administracji publicznej.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać wykształcenie średnie,
 2. pożądane wykształcenie średnie o profilu informatycznym lub pokrewnym,
 3. pożądana praktyka / staż w organach administracji państwowej i samorządowej,
 4. pożądana praca w organach administracji państwowej i samorządowej,
 5. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 6. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 7. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 9. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 10. posiadać znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 11. posiadać znajomość systemów desktopowych i serwerowych,
 12. posiadać znajmość funkcjonowania infrastruktury IT, serwerów, bezpieczeństwa systemów IT, wykorzystywanego oprogramowania dziedzinowego,
 13. posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie dokumentacji technicznej i rozwiązywanie problemów podczas konfiguracji systemów i aplikacji,
 14. posiadać znajomość działania i konfiguracji sieci IPv4,
 15. posiadać prawo jazdy kat. B,
 16. pożądana znajomość systemów Windows, Windows Serwer oraz Linux,
 17. pożądane doświadczenie w zakresie obsługi oprogramowania autorstwa firmy Rekord SI,
 18. pożądane doświadczenie w zakresie obsługi oprogramowania autorstwa firmy LTC Sp. z o.o.,
 19. pożądane doświadczenie w zakresie oprogramowania wykorzystywanego w ośrodkach pomocy społecznej,
 20. pożądane doświadczenie w zakresie obsługi, konfiguracji i serwisu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowego, biurowego, finansowego, kadrowo-płacowego, a także systemów elektronicznego obiegu dokumentów,
 21. pożądane doświadczenie w zakresie obsługi, konfiguracji i serwisu sprzętu serwerowego, macierzy dyskowych oraz oprogramowania systemowego Windows, Linux, a także baz danych m.in. Firebird, PostgreSQL, MS SQL, MySQL (MariaDB),
 22. pożądane doświadczenie w zakresie obsługi, konfiguracji, utrzymania, nadzoru, zabezpieczenia infrastruktury teleinformatycznej w tym sieci LAN, WAN, WiFi,
 23. pożądane znajomość zagadnień oraz doświadczenie w stosowaniu okablowania strukturalnego,
 24. pożądana wiedza z zakresu wdrażania i zarządzania domeną oraz usługami sieciowymi Windows,
 25. pożądana wiedza z zakresu konfiguracji urządzeń sieciowych m.in. Mikrotik, Fortigate, HP,
 26. pożądana wiedza z zakresu wirtualizacji m.in. VMware, Hyper-V,
 27. pożądana wiedza z zakresu tworzenia prostych skryptów, m.in. bash, PowerShell,
 28. pożądana znajomość zagadnień z zakresu administracji publicznej (podpis elektroniczny, elektroniczne zarządzanie dokumentacją, e- PUAP, itd.),
 29. pożądane doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 22 lutego 2022 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Bogumińska 4b). Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Informatyki - Miejskim Centrum Przetwarzania Danych w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”.

Pełen zakres obowiązków pracownika, wymagania itp. można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].