UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Nabór na dwa stanowiska w Straży Miejskiej

Straż Miejska w Wodzisławiu Śląskim poszukuje pracowników na stanowiska dwóch aplikantów. Na dokumenty aplikacyjne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta czeka do 21 czerwca br.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i  współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.


Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

 • posiadać wykształcenie: średnie,
 • pożądana praktyka w Straży Miejskiej,
 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać ukończone 21 lat,
 • być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym,
 • posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • cieszyć się nienaganną opinią,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 • posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 • posiadać znajomość ustawy o strażach gminnych,
 • posiadać znajomość ustawy kodeks wykroczeń,
 • posiadać znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym,
 • posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • posiadać znajomość topografii miasta Wodzisławia Śląskiego,
 • posiadać prawo jazdy kat. B,
 • pożądane: znajomość obsługi komputera, posiadać ukończony kurs sztuk walki, ukończone szkolenie podstawowe dla strażników miejskich (gminnych) z wynikiem pozytywnym.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni złożyć w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 21 czerwca 2021 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na 2 stanowiska aplikantów w Wydziale Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego.”.

Pełen zakres obowiązków pracownika, wymagania itp. można znaleźć Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].