Nabór na dwa stanowiska w Straży Miejskiej

Straż Miejska w Wodzisławiu Śląskim poszukuje pracowników na stanowiska dwóch aplikantów. Na dokumenty aplikacyjne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta czeka do 3 września.

Kogo szuka Straż Miejska? Osób, które mogą pochwalić się wykształceniem średnim, sprawnością fizyczną i psychiczną, nienaganną opinią czy pełną zdolnością do czynności prawnych. Pożądana jest praktyka w Straży Miejskiej. Przyszły pracownik tego wydziału UM powinien wykazać się także znajomością zagadnień zawartych w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o strażach gminnych, ustawie prawo o ruchu drogowym itd. Ważna jest też znajomość topografii naszego miasta.

Do obowiązków nowych aplikantów należeć będą m.in.:

  • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,
  • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
  • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania,
  • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 3 września w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4b. Na kopercie należy umieścić napis: „Nabór na stanowisko aplikanta w Wydziale Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową - decyduje data wpływu do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Więcej informacji znaleźć można na: http://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/bipkod/015.