UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Nabór na członka komisji w zakresie kultury

Prezydent Wodzisławia Śląskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Kandydatury można zgłaszać do 28 stycznia 2022 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta
Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b w godzinach pracy Urzędu lub drogą elektroniczną
na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32 459 05 35.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Formularz zgłoszeniowy [otwiera się w nowym oknie]