Nabór do Żłobka Miejskiego

Już w marcu ruszy nabór do Żłobka Miejskiego nr 1. Rekrutacja będzie odbywała się, podobnie jak w zeszłym roku, przy wsparciu systemu elektronicznego w terminie od 1 marca o godz. 6:30 do 31 marca br.

Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca w żłobku, dzieci uczęszczające do żłobka nie biorą udziału w rekrutacji. Nabór odbywa się elektronicznie na stronie interentowej [otwiera się w nowym oknie].

Do żłobka przyjmowane są dzieci:

  • w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, a w wyjątkowych przypadkach gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia,
  • zamieszkałe na terenie miasta Wodzisław Śląski,
  • obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym,
  • rodziców/opiekunów prawnych samotnie wychowujących dzieci pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym.

Pierwszeństwo wynikające z ustawy żłobkowej mają dzieci:

  • z rodzin wielodzietnych, 
  • dzieci niepełnosprawne, których rodzic przedstawia orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, jeśli nie istnieją przeciwwskazania do objęcia ich opieką.    

Ponadto pierwszeństwo przy przyjęciu mają także:

  • dzieci posiadające rodzeństwo w żłobku.

O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń w systemie elektronicznym. Zgłoszenia, po wprowadzeniu danych dziecka, będą w czasie rzeczywistym wyświetlane na stronie internetowej, w postaci listy kolejnych zgłoszeń. Na adres email podany w czasie zgłoszenia dziecka do żłobka zostanie wysłany link ważny do 31 marca 2023 roku, poprzez który rodzice wypełniają kartę zgłoszenia dziecka do żłobka. W karcie wypisujemy termin przyjęcia od 1 września 2023 roku. ważne aby wpisać pełną liczę godzin pobytu np. 6:30-14:30 lub 8:00-16:00. Żłobek jest czynny od 6:30-16:30. Rodzice składają do żłobka kartę zgłoszenia kompletnie wypełnioną i wygenerowaną z systemu elektronicznego zgodną ze stanem faktycznym, świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji z podpisami rodziców i załączonymi dokumentami: zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców, kopia karty 3+ oryginał do wglądu, orzeczenie o niepełnosprawności.

Karty zgłoszenia można donieść z załączonymi dokumentami do końca marca, do godz. 16:30, do siedziby Żłobka (os. XXX-lecia 61). W dniach od 3 do 13 kwietnia będzie odbywać się weryfikacja kart zgłoszenia. Dyrektor jednostki Barbara Buława przekazała, że 14 kwietnia, w godzinach pracy Żłobka lub telefonicznie będzie można uzyskać informacje o dzieciach przyjętych. Nazwiska nieprzyjętych zostaną umieszczone na liście oczekujących na miejsce.

Macie pytania o rekrutację? Prosimy o kontakt ze Żłobkiem pod numerem 32 445 04 38.