Muzyka ponad granicami

Celem projektu jest polsko-czeska integracja środowisk zajmujących się na co dzień szeroko pojętą muzyką klasyczną oraz stworzenie warunków dla promocji dorobku artystycznego zespołów, wspólnego doskonalenia umiejętności artystycznych a także rozpropagowanie wiedzy o muzyce historycznej czy sztuce sakralnej pogranicza.

Nazwa Programu: INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia

Partner Projektu: Obec Ludgeřovice

Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002402

Tytuł: Muzyka ponad granicami/ Hudba přes hranice

Całkowite wydatki kwalifikowane po stronie Miasta Wodzisławia Śląskiego: 6 233,75 euro

Kwota dofinansowania ze środków UE po stronie Miasta Wodzisławia Śląskiego: 5 298,68 euro

Kwota dofinansowania z budżetu państwa (dodatkowe 5%): 311,68 euro 

Opis projektu

Celem projektu jest polsko-czeska integracja środowisk zajmujących się na co dzień szeroko pojętą muzyką klasyczną oraz stworzenie warunków dla promocji dorobku artystycznego zespołów, wspólnego doskonalenia umiejętności artystycznych a także rozpropagowanie wiedzy o muzyce historycznej czy sztuce sakralnej pogranicza (konferencja na rozpoczęcie projektu oraz spotkanie podsumowujące).

Działania projektowe

Ze względu na fakt, że jest to pierwsza próba sformalizowania kontaktów pomiędzy tymi dwoma konkretnymi podmiotami (Ludgierzowice, Miasto Wodzisław Śląski) założono, że najlepszym rozwiązaniem będzie zrealizowanie mikroprojektu, który pozwoli Partnerom lepiej poznać swoje mocne i słabe strony w zarządzaniu i realizacji projektami o charakterze transgranicznym. Zadanie związane z zarządzaniem projektem (działanie kluczowe nr 1) ma charakter stały i będzie służyło sprawnej realizacji pozostałych zaplanowanych działań. Wnioskodawcy zaplanowali 2 wspólne wydarzenia związane z organizacją koncertów muzyki klasycznej - działania kluczowe nr 3 i nr 4. Koncerty zostaną zorganizowane w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej MUZYKON. Pomimo wspólnego charakteru działań za każde z wydarzeń będzie bezpośrednio odpowiedzialne miasto gospodarza wydarzenia. Dodatkowo w ramach projektu planuje się zrealizować dwa spotkania osób zrzeszonych w instytucjach, organizacjach, stowarzyszeniach, którzy zawodowo lub hobbystycznie zajmują się muzyka klasyczną. Celem tych spotkań, zrealizowanych w ramach działań kluczowych projektu (działanie kluczowe nr 2 - gospodarz Miasto Wodzisławia Śląskiego, działanie kluczowe nr 5 - gospodarz Ludgierzowice) będzie podjęcie dialogu, który może przyczynić się do powstania przyszłych wspólnych transgranicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym. Efekt transgraniczny zostanie wzmocniony dzięki zrealizowanym w projekcie działaniom promocyjnym, które ze względu na swój zakres i oddziaływanie, zostały zaproponowane jako odrębne działanie kluczowe - nr 6 - odpowiedzialni Miasto Wodzisław Śląski Ludgierzowice.

Grupa docelowa projektu:

Główną grupą docelową tego działania będą osoby zajmujące się zawodowo i hobbystycznie muzyką klasyczną zrzeszone w organizacjach, instytucjach, stowarzyszeniach działających na terenie gmin Partnerów projektu - Wodzisławia Śląskiego i Ludgierzowic. Jak wykazały analizy dokonane przez obu Partnerów przed rozpoczęciem projektu, po obu stronach granicy funkcjonują struktury lokalnych społeczności działające na rzecz rozpowszechniania muzyki klasycznej, organowej, kameralnej, chóralnej itd., w których są zaangażowane, pełne pasji osoby. Problemy finansowe czy organizacyjne uniemożliwiają współpracę na szerszą skalę, co skutkuje lokalnym charakterem organizowanych wydarzeń. Osoby te poprzez swoje bezpośrednie zaangażowanie w działania kluczowe projektu, ze szczególnym uwzględnieniem działania kluczowego nr 2 i 5, przyczynią się do aktywnej integracji lokalnych społeczności skupionych wokół tematyki muzyki klasycznej. Inna grupą docelową będą sami wykonawcy, którzy poprzez udział w imprezie kulturalnej o międzynarodowym charakterze zdobędą nowe umiejętności i poszerzą swój dorobek artystyczny. Adresatami pośrednimi projektu będą również odbiorcy usług społecznych o charakterze kulturalnym, czyli mieszkańcy obu gmin - Partnerów projektu, ze szczególnym uwzględnieniem działania kluczowego nr 3 i 4. Poprzez udział w Międzynarodowym Festiwalu rozbudzone zostanie zainteresowanie sztuką i zaspokojone potrzeby korzystania z zasobów kultury.