Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta Wodzisławia Śląskiego

Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta Wodzisławia Śląskiego

Tytuł projektu:

Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta Wodzisławia Śląskiego

Całkowita wartość projektu (PLN):

547 086,00 zł

Kwota dofinansowania (PLN):

441 415,73 zł (dof. 85 %)

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa:

IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie:

4.1. Odnawialne źródła energii

Poddziałanie:

4.1.2. Odnawialne źródła energii - RIT

Okres realizacji:

2019-12-23 - 2022-03-31

Opis projektu:

Projekt zakłada montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej miasta Wodzisławia Śląskiego: ZSP1, SP28, PP15, PP16 oraz UM bud. 4B. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz obniżenie zapotrzebowania na energię. Efekty realizacji projektu będą oddziaływać nie tylko na samo miasto Wodzisław Śląski, ale również na pozostałe obszary Subregionu Zachodniego.