Moja szkoła - lepsze jutro pewna przyszłość

Wykształcenie najmłodszych mieszkańców naszego miasta to dla nas jeden z priorytetów. Dlatego zależy nam na wyrównaniu szans edukacyjnych i zapewnieniu wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych na terenie miasta. A pomocne są w tym fundusze unijne.

Tytuł projektu: Moja szkoła - lepsze jutro pewna przyszłość
Całkowita wartość projektu (PLN): 1 235 914,13
Kwota dofinansowania (PLN): 1 137 041,00
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Okres realizacji: 01.01.2014r – 30.06.2015r

Opis projektu: Projekt „MOJA SZKOŁA – Lepsze Jutro Pewna Przyszłość” jest realizowany przezUrząd Miasta Wodzisławia Ślaskiego w: Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 15, Szkole Podstawowej nr 28, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3. Realizacja projektu ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic
ośmiu szkół poprzez zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz podniesienie jakości i atrakcyjności świadczonych usług edukacyjnych w szkołach objętych wsparciem.  Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji kompleksowych programów rozwojowych w szkołach uczestniczących w projekcie. Obejmują one organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w procesie nauczania, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych.
W ramach projektu zaplanowano między innymi: zajęcia informatyczne, zajęcia naukowo-techniczne, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, zajęcia językowe, zajęcia rehabilitacyjne,logopedyczne i wyrównawcze a także warsztaty wokalne, filmowe, turystyczne, kulinarne, fotograficzne i wiele innych.

Galeria