Mniej inwestycji, cięcia-budżet trudny do skonstruowania

Jak wyglądają założenia budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na rok 2020? – Żeby zbilansować budżet naszego miasta, musieliśmy dokonać cięć na ok. 30 mln zł – zaznaczał prezydent miasta Mieczysław Kieca, podczas dedykowanej sprawom budżetowym konferencji prasowej.

Rezygnacja z wielu planowanych inwestycji, wykonanie działań tylko tych niezbędnych, oszczędności i cięcia – tak pokrótce rysuje się plan budżetu dla miasta na rok 2020. – Sytuacja finansowa, w jakiej znajdują się samorządu w Polsce, to skutek realizowanej polityki rządu, o czym świadczą wyliczenia, które pochodzą z danych zamieszonych na stronach Ministerstwa Finansów. Prawdą jest to, co mówi premier, a mianowicie, że samorządy otrzymały bardzo duże środki z podatku dochodowego od osób fizycznych, dlatego, jak zaznaczał, nie widzi problemu w wykonywaniu zadań. Prawdą jest, że w latach 2015 -2018 wzrost udziału podatków PIT i CIT dla samorządów ogółem wszystkich w Polsce to prawie 15,5 mld zł. Natomiast rządzący nie pokazują i powiem to celowo, drugiej strony równania – mówił prezydent miasta Mieczysław Kieca. – W tym samym czasie samorządy w Polsce poniosły zwiększone wydatki i mówimy tu nie o wydatkach ponoszonych w wyniku samodzielnych decyzji inwestycyjnych samorządów, ale mówimy o ponoszonych wydatkach w wyniku decyzji rządowych. To pokazuje wprost, że zwiększony został PIT i CIT, ale z tytułu decyzji rządowych wzrost obiektywny wydatków w tych kategoriach to jest ponad 19 mld zł. Można powiedzieć, że zwiększone dochody nie tylko nie zrekompensowały zwiększonych wydatków, ale dodatkowo samorządy musiały wygospodarować na zwiększone wydatki ponad 4 mld zł  – podkreślał prezydent.

Skutki reform rządu

Samorządy odczują także skutki reform rządu w postaci zerowej stawki podatku PIT osób do 26 roku życia, zmniejszenia stawki podatkowej w I grupie z 18 proc. do 17 proc. czy wzrostu kosztów od uzyskania przychodów o 100 proc. Szacuje się, że w Wodzisławiu Śląskim z tego tytułu w budżecie zabraknie ok. 7 mln zł. – Dziś w skali kraju nie ma poza nielicznymi wyjątkami samorządów, które nie przeżywają problemów finansowych, przy konstruowaniu budżetów. Takiej skali problemu generalnie nie było. Nie jestem przeciwnikiem reform, natomiast uczciwość i zapisy w konstytucji wymagają, aby dokonując reformy zrekompensować samorządom utracony przychód. Rząd ma prawo dokonywać reform, ale rolą rządu jest też odpowiedzialne traktowanie wszystkich mieszkańców, pokazanie skutków tych reform i zrekompensowanie ubytków – zaznaczał włodarz miasta. Przykładem jest oświata. Zwiększa się subwencja, ale wydatki w tym samym czasie rosną niewspółmiernie szybciej w wyniku decyzji, rozporządzeń i ustaw. Oświata od lat była niedofinansowana. W latach 2016 i 2018 te zmiany pogłębiały się jeszcze szybciej. To wynik reformy oświatowej. Wzrasta subwencja, ale i wzrastają koszty.

Cięcia w budżecie

Jak wygląda projekt budżetu Wodzisławia Śląskiego na rok 2020 zaprezentowany przez prezydenta miasta? Przychody Wodzisławia Śląskiego wyniosą 255,4 mln zł, a wydatki 260,2 mln zł. – To oznacz, że deficyt budżetu naszego miasta wpisany do projektu budżetu na rok 2020 wynosi 4,837 mln zł. Był to bardzo trudny budżet do skonstruowania, po wielu cięciach udało nam się wygenerować minimalną, a w zasadzie żadną nadwyżkę operacyjną w zakresie dochodów bieżących do wydatków na poziomie 100 tys. zł – mówił Mieczysław Kieca. – Żeby zbilansować budżet naszego miasta, musieliśmy dokonać cięć w budżecie na ok. 30 mln zł – zaznaczał.

W sumie ze względu na politykę rządu, w tym reformy, niedofinansowanie oświaty, w porównaniu do 2019 roku w wodzisławskim budżecie zabraknie 17 mln zł. Co ta luka mogła sfinansować? O tyle można było obniżyć zadłużenie miasta lub wyremontować dodatkowych 17 km dróg miejskich poza już przyjętym programem finansowanym z Funduszu Dróg Samorządowych, czy też dopłacić do dróg, na których współfinansowanie czeka powiat, dróg długo oczekiwanych przez mieszkańców: Mszańska, Czarnieckiego, Radlińska, Piaskowa. -To drogi powiatowe na terenie Wodzisławia Śląskiego, powiatu nie stać na samodzielny wkład finansowy. Gdybyśmy te środki mieli, moglibyśmy udzielić takiego wsparcia – mówił prezydent miasta.

Miasto systematycznie dopłaca też do zadań zleconych, które nakłada rząd i każe je wykonywać, finansując je tylko w części. Rokrocznie ta kwota dla Wodzisławia Śląskiego wynosi ok. 1 mln zł.

Deficyt budżetu ma zostać sfinansowany z pożyczki 3,262 mln zł oraz sprzedaży papierów wartościowych 1,574 mln zł. Czy można byłoby mówić o próbie uniknięcia deficytu? – Być może tak, ale należałoby zrezygnować z dwóch zadań, w tym z programu „Czyste Powietrze dla Wodzisławia Śląskiego” – dodawał prezydent Mieczysław Kieca.

Trudna sytuacja jest w oświacie. Na ten cel miasto wyda 56,9 mln zł, co stanowi 25 proc. budżetu. Do obecnego roku budżetowego koszt całej oświaty wzrósł o ponad 9 mln zł, co wynika m.in. z dwóch podwyżek dla nauczycieli, podniesienia płacy minimalnej, za którymi nie poszły z ministerstwa dodatkowe środki dla samorządu. – Samorząd nie ma żadnego realnego wpływu na kształt oświaty, to nie jego decyzje i opinie są wiążące. Zatem jeżeli my nie możemy podejmować działań organizacyjnych, to ktoś inny przecież powinien te potrzebne środki zabezpieczyć – zaznaczał włodarz miasta. Państwo do edukacji w 2020 roku dopłaci jedynie 31 mln zł. Pozostałą kwotę, nie z własnej winy, ma dołożyć samorząd.

Plany inwestycyjne

Jakie inwestycje znalazły się w planie budżetu na rok 2020, a jakie do niego nie trafiły? Miasto skutecznie aplikowało o Fundusz Dróg Samorządowych i otrzymało granty w dwóch konkursach. Jeden pakiet obejmujący, obrazowo rzecz ujmując, drogi na Nowym Mieście: Daszyńskiego, Rolniczą, Kurpińskiego, Asnyka, Orzeszkowej, Osadniczą, Prusa, Pl. Zwycięstwa i Wańkowicza, jest realizowany. – Wyłoniono wykonawców, wszystkie umowy zmieściły się w budżecie, który był planowany, w związku z powyższym umowa została podpisana – mówił prezydent. – W przypadku drugiego pakietu, a więc ul. Leszka, Mieszka i Sasankowej, po przetargach mamy wzrost kosztów łącznych dla wszystkich przetargów o ponad 1 mln. zł. To oznacza, że planowana wysokość dofinansowania z 50 proc. spada do 30 proc. I niestety będą musiał Radzie Miasta rekomendować niepodpisanie tego pakietu i nieprzyjęcie dotacji na ten cel. Nie stać nas na zwiększenie wkładu własnego dla tych zadań. – Wkład dla tych zadań przewidziany w projekcie budżetu na rok 2020 to ok. 1,515 tys. zł. W tym momencie przed Radą Miasta pozostanie pytanie, na co te środki przekazać. Na sesji budżetowej będę składał autopoprawkę do budzętu, alby środki, o których mowa,  przeznaczyć w roku przyszłym na ddotację finansową do powiatu wodzisławskiego, by ten mógł rozstrzygnąć przetarg i zrealizować remont drogi Mszańskiej – przekazał prezydent Mieczysław Kieca. Dlaczego ten remont jest kluczowy? To jedna z głównych osi tranzytowych, istotna także ze względu na wieloletni remont ul. Jastrzębskiej. – Do ul. Mszańskiej zakładamy w przyszłości podpięcie układu drogowego ze strefy inwestycyjnej KWK 1 Maja. Jeśli teraz nie wykonamy tego wysiłku finansowego i nie spróbujemy zrealizować tego zadania, za kilka lat może okazać się, że miasto wybuduje układ dróg w strefie i nie będzie w stanie uzgodnić zjazdu na drogę powiatową, której stan techniczny jest opłakany, a bezpieczeństow przechodniów w żaden sposób nie jest tam zagwarantowane – dodawał prezydent. 

Miasto planuje realizować termomodernizację kamienic na Starym Mieście w obrębie Rynku, remont Pałacu Dietrichsteinów, a także budowę wieży widokowej na Baszcie. Chce też przeznaczyć 3,2 mln zł na wymianę ok. 400 kotłów w domach jednorodzinnych na te bardziej przyjazne środowisku. Planowana jest też inwestycja w odnawialne źródła energii w Wodzisławskim Centrum Kultury oraz na krytej pływalni „Manta”. Na co nie znalazły się środki w budżecie miasta? W budżecie nie znalazły się środki na budowę drogi na Balaton, na ścieżki rowerowe prowadzące z RPR „Trzy Wzgórza” do dzielnicy Wilchwy, czy na Jedłownik. Miasto nie będzie w stanie wspierać remontu dróg powiatowych znajdujących się na terenie Wodzisławia Śląskiego. Nie będzie też programu szczepień, ani nowych inwestycji z udziałem środków zewnętrznych, za względu na to, że miasto nie dysponuje wolnymi środkami w budżecie.

– Radni Rady Miejskiej złożyli ponad 140 wniosków budżetowych na kwotę ponad 30 mln zł. Te wnioski nie znalazły się w budżecie i nie jest to kwestia woli prezydenta, a kwestia zbilansowania budżetu miasta. Ujęcie tych wniosków w roku budżetowym doprowadziłoby do katastrofy finansowej – zaznaczał prezydent Mieczysław Kieca. 

źródło: Gazeta Wodzisławska