UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Mieszkania, Balaton i gospodarka odpadami w konkursie PPP

Wodzisławski Balaton

Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście, zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego Balaton i Wodzisławski System Gospodarki Odpadami - to projekty, o realizację których w formule partnerstwa publiczno-prywatnego stara się Wodzisław Śląski.

Miasto zgłosiło te trzy przedsięwzięcia do konkursu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na nowe projekty infrastrukturalne do realizacji w formule PPP. Tym samym walczy o uzyskanie bezpłatnego kompleksowego doradztwa prawnego, technicznego, ekonomiczno-finansowego na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego, aż do zawarcia umowy o PPP oraz przeprowadzenie zamknięcia finansowego. Doradztwo zostanie sfinansowane w 100 proc. przez organizatora konkursu. Może zostać udzielone do 30 grudnia 2023 roku.

Projekty w konkursie PPP miasto zgłosiło w trzech kategoriach: EkoBudynki, Przyjazne otoczenie, Zielone inwestycje. W każdej z nich promowane będą rozwiązania przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju środowiska, ochrony środowiska oraz poprawy klimatu.

Nowe mieszkania

W kategorii EkoBudynki miasto, z myślą o mieszkańcach i osobach chcących zamieszkać na jego terenie, zaplanowało projekt PPP pod nazwą Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wodzisławiu Śląskim. Mowa tu o opracowaniu dokumentacji i wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie na miejskiej działce przy ul. Stefana Batorego dwóch nieruchomości wraz z zagospodarowaniem, a także na zarządzaniu nimi. Chodzi o budynki z 50-60 lokalami jedno-, dwu- i trzy-pokojowymi, przeznaczonymi na wynajem, z opcją dojścia do własności. Eko-budynki przeszłyby pełną termomodernizację, zostałyby podłączone do sieci PEC, jak również mogłyby wykorzystywać inne ekologiczne metody ogrzewania (instalacja gazowa, fotowoltaika).

Zrewitalizowany Balaton

Przyjazne otoczenie - do tej kategorii miasto zgłosiło projekt zagospodarowania terenu Ośrodka Rekreacyjnego Balaton. Cele rewitalizacji? Zwiększenie wykorzystania obiektu oraz ruchu turystycznego, stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia oraz poprawy jakości życia wodzisławian. W planach są: rozbudowa ośrodka wraz z oczyszczeniem zbiornika wodnego metodą biologiczną (m.in. biologiczne oczyszczenie wody w zbiorniku, budowa pomieszczeń do obsługi ośrodka, pomieszczeń małej gastronomii, pomieszczeń magazynowych czy boisk do siatkówki plażowej, parkingu dla rowerów, placu zabaw, strefy workoutu, pomostów rekreacyjnych, deptaku, kręgu ogniskowego z tarasem widokowym, miejsc postojowych, małej architektury - kosze, ławki, prysznice, przebudowa nawierzchni i towarzyszącej infrastruktury technicznej, zagospodarowanie plaży z późniejszą możliwością jej wydzielenia) oraz stworzenie bazy noclegowej i/lub gastronomicznej (modernizacja budynku dawnej restauracji „Syrenka” i zmiana sposobu jej użytkowania na bazę hotelowo-gastronomiczną, centrum SPA lub inne usługi, budowa bazy noclegowej o charakterze np. kempingowym wraz z zagospodarowaniem terenu po przeciwległym brzegu zbiornika Balatonu, naprzeciw budynku Syrenki).

Pomysł na gospodarkę odpadami

Wśród zgłoszonych Zielonych inwestycji znalazł się planowany do realizacji projekt Wodzisławski System Gospodarki Odpadami. Głównym założeniem jest budowa Wytwórni Paliwa Alternatywnego (RDF) oraz modernizacja ciepłowni miejskiej na elektrociepłownię z termicznym przekształcaniem wyodrębnionej frakcji odpadów RDF na energię elektryczną oraz ciepło na potrzeby mieszkaniowe dla gmin powiatu wodzisławskiego. Przedsięwzięcie ma innowacyjny charakter ze względu na stosunkowo niskie koszty inwestycji oraz korzyści ekologiczne, społeczne, gospodarcze w ramach trójstronnej współpracy partnerów, a także możliwość wdrożenia tego typu rozwiązania w mniejszych lokalnych jednostkach. W projekt, w którym partnerami publicznymi, oprócz Wodzisławia Śląskiego, miałyby być inne gminy powiatu wodzisławskiego, ma zaangażować się tażke PGNiG. Lokalizacja inwestycji to będąca obecnie nieużytkiem miejska działka przy ulicy Marklowickiej, w pobliżu siedziby Służb Komunalnych Miasta i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Wyniki konkursu

Warto podkreślić, że współpraca podmiotów publicznych z sektorem prywatnym ma na celu m.in. rozwój infrastruktury, optymalizację kosztów inwestycji, podniesienie jakości świadczonych usług, jak i budowanie nowych kompetencji wśród jednostek sektora publicznego. O tym, czy Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wesprze zaplanowane przez Wodzisław Śląski projekty, dowiemy się w połowie grudnia. Więcej informacji o konkursie i jego wynikach zatem już wkrótce m.in. na www.wodzislaw-slaski.pl.