Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) współpraca z Biurem Kultury, Sportu i Zdrowia przy konstruowaniu projektu Programu,
2) inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
3) wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z przepisami w zakresie limitów punktów sprzedaży i zasad ich usytuowania,
4) prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,
5) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
6) przeprowadzenie rozmów motywacyjno – interwencyjnych z osobami mającymi problem alkoholowy oraz członkami ich rodzin.
 
Skład:
1) Barbara Chrobok, Przewodnicząca Komisji
2) Joanna Stolarska, Zastępca Przewodniczącej Komisji
3) Izabela Michałek, Sekretarz Komisji
4) Maria Tatura, Członek Komisji
5) Ksenia Mitrenga, Członek Komisji
6) Adam Fiedosiuk, Członek Komisji
7) Katarzyna Adamczyk, Członek Komisji
8) ks. Daniel Ferek, Członek Komisji
9) Krystyna Krótki, Członek Komisji
10) Beata Drzeniek, Członek Komisji

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Bogumińska 4 B
44-300 Wodzisław Śląski

Przyjęcie stron w godzinach:
Poniedziałek – Środa 7.15 – 15.15
Czwartek 7.15 – 17.15
Piątek 7.15 – 13.15
tel. 32 459 05 35
 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią Gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2017:

1. UCHWAŁA NR XXXVII/383/17 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018”.

2. UCHWAŁA NR XXXVII/384/17 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2018”.

3. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” za rok 2017.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu dot. diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych wśród społeczności lokalnej gminy miejskiej Wodzisław Śląski (2015r.) – ZAPOZNAJ SIĘ Z RAPORTEM