UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) współpraca z Biurem Spraw Społecznych przy konstruowaniu projektu Programu,
2) inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
3) wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z przepisami w zakresie limitów punktów sprzedaży i zasad ich usytuowania,
4) prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,
5) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
6) przeprowadzenie rozmów motywacyjno – interwencyjnych z osobami mającymi problem alkoholowy oraz członkami ich rodzin.
 
Skład:

 1. Izabela Kalinowska - Przewodnicząca Komisji
 2. Izabela Michałek - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3.  Anna Komin - Sekretarz Komisji
 4. Maria Tatura - Członek Komisji
 5. Artur Szwed - Członek Komisji
 6.  Katarzyna Adamczyk - Członek Komisji
 7. ks. Daniel Ferek - Członek Komisji
 8. Elwira Palarczyk - Członek Komisji
 9. Krystyna Komajda - Członek Komisji
 10. Grzegorz Wodecki - Członek Komisji
 11. Beata Drzeniek - Członek Komisji

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Bogumińska 4 B
44-300 Wodzisław Śląski

Przyjęcie stron w godzinach:
poniedziałek-środa - 7:30 -15:00
czwartek 7:30-17:00
piątek 7:30-13:00
tel. 32 459 05 35 oraz 32 459 05 37

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019/2020:

1. Uchwała nr XVI/129/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”

2. Uchwała nr XIV/113/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020"
 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią Gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018/2019:

1.Uchwała Nr II-19-18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 5.12.2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

2.Uchwała Nr II-20-18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 5.12.2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

3. UCHWAŁA NR XXXVII/383/17 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018”.

4. UCHWAŁA NR XXXVII/384/17 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2018”.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią sprawozdań z realizacji Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017/2019.

1. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” za rok 2017.

2. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.

    Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.

3. Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018 - WPWD DZIUPLA.

   Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019 - WPWD DZIUPLA.

4. Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkohlowycho za rok 2018.

    Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkohlowycho za rok 2019.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu dot. diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych wśród społeczności lokalnej gminy miejskiej Wodzisław Śląski (2015r.) – ZAPOZNAJ SIĘ Z RAPORTEM

Zapraszamy do zapoznania się z treścią "Diagnozy problemów społecznych na terenie Wodzisławia Śląskiego" - kliknij tutaj.