Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie

Wczoraj, tj. 30 czerwca miasto Wodzisław Śląski złożyło wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. „Eko Wodzisław - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego”. Projekt został złożony w konkursie z poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada modernizację energetyczną budynków miasta Wodzisławia Śląskiego, w tym: budynków użyteczności publicznej - OSP Kokoszyce i budynku warsztatowo-socjalnego SKM oraz budynków mieszkaniowych zlokalizowanych przy ul. Marklowickiej 17a, M. C. Skłodowskiej 5 oraz kamienic wokół rynku: Konstancji 2, Rynek 13, Rynek, 14, Rynek 20, Rynek 29 oraz Rynek 16,17/Sądowa 4.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2020. Pierwszy etap prac został już wykonany i obejmował wymianę źródła ciepła w budynku OSP Kokoszyce. Kolejny etap robót, w tym docieplenie wieży oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w tym budynku planowane są na najbliższe miesiące.

Kluczowe korzyści wynikające z realizacji projektu obejmują zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, pierwotną i elektryczną budynków, ograniczenie emisji pyłu PM10, spadek emisji gazów cieplarnianych, co przełoży się na obniżenie kosztów utrzymania, a także poprawę komfortu użytkowników. W wyniku realizacji projektu zakłada się uzyskanie następujących rezultatów:

-Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 450 t w skali roku tj. redukcja o niecałe 60 %,

- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu – 3 718 GJ w skali roku tj. redukcja o 47 %,

- Stopień redukcji PM 10 – 0,91 t w skali roku.

Łączna wartość robót przewidzianych w ramach projektu szacowana jest na 5,8 mln zł z czego dofinansowanie wyniesie ok 4,3 mln zł.

W zakończonym dzisiaj naborze z poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT złożony został również wniosek na termomodernizację kamienic wokół Rynku w ramach projektu „Eko starówka - poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim”. Roboty w ramach tego wniosku trwają już od końca 2019 r. a ich zakończenie planowane jest na koniec bieżącego roku. Budynki objęte projektem to Kościelna 4, Kościelna 8, Kościelna 10, Kościelna 2/Sądowa 4 oraz Opolskiego 4.

Projekt również zorientowany jest na poprawę jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji pyłu PM10, spadek emisji gazów cieplarnianych, a także zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, pierwotną i elektryczną budynków. Spodziewane efekty projektu:

-Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 133 t w skali roku tj. redukcja o prawie 64 %,

- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu – 1 459 GJ w skali roku tj. redukcja o 74 %,

- Stopień redukcji PM 10 – 0,51 t w skali roku tj. redukcja o 88%.

Łączna wartość robót przewidzianych w ramach projektu szacowana jest na 2,3 mln zł z czego dofinansowanie wyniesie ok 1,9 mln zł.

Złożone wnioski o dofinansowanie stanowią kolejny krok Miasta w walce z niską emisją. Przypomnijmy, że w latach minionych Miasto skutecznie aplikowało o dofinasowanie dla termomodernizacji budynku administracyjnego MOSiR „Centrum”, czy też Szkoły Podstawowej nr 3.

Rozstrzygnięcie naboru planowane jest na styczeń 2021 r.