Miasto z programem przeciwdziałania narkomanii

Uzależnienie od narkotyków jest niepokojącym zjawiskiem, które dotyczy wszystkich grup społecznych, bez względu na region, wiek, wykształcenie i status finansowy. W związku z zasięgiem problemów dotyczących uzależnienia, skuteczne są jedynie działania kompleksowe i długofalowe. W Wodzisławiu Śląskim funkcjonuje obecnie „Gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2018”.

Zadania ujęte w programie są w dużej mierze kontynuacją działań podejmowanych w latach ubiegłych. Działania przedstawione w programie mają charakter długofalowy i oparte są o zapisy zawarte w Diagnozie Lokalnych Zagrożeń Społecznych, która została przeprowadzona w II kwartale 2015 r.

Cele ujęte w programie to przede wszystkim:

  • zapobieganie powstawaniu nowych problemów, ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych osób uzależnionych, propagowanie zdrowego stylu życia bez używek, promowanie postaw ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,

  • zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych uzależnieniem,

  • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

  • wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

Warto zaznaczyć, że program wynika z obowiązku, jaki na miasto nakładają ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawa o zdrowiu publicznym. Zgodnie z ustawami, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii należy do zasad własnych gminy.

Co ważne, projekt programu został pozytywnie zaopiniowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wodzisławiu Śląskim. Uchwałę ws. przyjęcia programu podjęli radni Rady Miejskiej podczas sesji mającej miejsce w grudniu 2017 r.

Na finansowanie zadań określonych w programie przeznaczane są dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki planowane na rok 2018 to 52 250 zł. Dysponentem tych środków jest Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia.