Miasto utworzy Zarząd Dróg Miejskich

Obecnie zarządzanie drogami miejskimi prowadzone jest przez Urząd Miasta i Służby Komunalne Miasta. W tym zakresie miasto musi dokonać jednak niezbędnych zmian. Ich konieczność wynika z opinii nadzoru prawnego wojewody śląskiego, który nie dopuszcza łączenia w jednej jednostce organizacyjnej działań zw. z drogami publicznymi z jakimikolwiek innymi działaniami. W efekcie SKM zostaną zreorganizowane, a utworzona zostanie nowa jednostka - Zarząd Dróg Miejskich.

Skrajne konsekwencje stanowiska wojewody oznaczałyby uchylenie statutu SKM i  konieczność likwidacji działu drogowego jednostki, czyli zwolnienia pracowników.

By zapobiec zwolnieniom oraz zminimalizować niezbędne zmiany organizacyjne i przesunięcia pracowników, miasto utworzy Zarząd Dróg Miejskich. Co niezwykle ważne, wypracowane rozwiązanie pozwoli miastu ponadto zachować możliwość bezpośredniego utrzymania dróg publicznych i wewnętrznych.

W nowej jednostce pracować będą prawie wszystkie brygady Działu Drogowego SKM i pracownicy obecnego Referatu Zarządu Dróg Miejskich i Transportu w Urzędzie Miasta. Zarząd będzie realizował wszystkie zadania z ustawy o drogach publicznych, w tym prowadzenie inwestycji drogowych.

Jedna z brygad drogowych pozostanie w Służbach Komunalnych Miasta i będzie zajmować się utrzymaniem dróg wewnętrznych. SKM nadal będą realizować zadania dot. utrzymania zieleni miejskiej, Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, cmentarza komunalnego, przytuliska dla bezdomnych zwierząt z terenu Wodzisławia Śląskiego, zimowego utrzymania dróg wewnętrznych, obsługi kadrowej i księgowej Zarządu Dróg Miejskich (jako centrum usług wspólnych).

Wśród zadań Urzędu Miasta pozostaną sprawy zw. z komunikacją publiczna i wydawanie licencji na transport taksówką.