Miasto szuka dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Konkursy na dyrektorów sześciu placówek oświatowych ogłosił prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca. Jakie wymagania trzeba spełnić, aby objąć stanowisko dyrektora? Do kiedy można składać swoje kandydatury i w jaki sposób?

Konkursy na dyrektorów szkół i placówek oświatowych ogłoszone zostały dla:

  • Publicznego Przedszkola nr 1 (ul. Pawła Pośpiecha 7),
  • Publicznego Przedszkola nr 2 (ul. Fryderyka Chopina 13),
  • Publicznego Przedszkola nr 3 (ul. Bolesława Prusa 11),
  • Szkoły Podstawowej nr 2 (ul. ks. Antoniego Roboty 7),
  • Szkoły Podstawowej nr 10 (os. XXX-lecia 63),
  • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 (ul. Młodzieżowa 47).

Do konkursów może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora publicznej placówki edukacyjnej musi spełnić szereg warunków, m.in. mieć ukończone studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczyciel, posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego, uzyskać co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy.

Oferty należy przesłać do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta (ul. Bogumińska 4b) w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora..." (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) do 12 maja br. (do godz. 16:00). Można to zrobić także za pośrednictwem internetu, przy czym oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załącznik do oferty.

Do pobrania