Miasto przygotowuje strategię ochrony zdrowia

Urząd Miasta prowadzi prace nad Gminną strategią ochrony zdrowia dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2016-2022. W poniedziałek, 10 października w wodzisławskiej bibliotece odbyło się w tej sprawie spotkanie władz miasta, radnych Rady Miejskiej, przedstawicieli miejskich jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych i ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych.

Opracowywana strategia ma być dokumentem określającym cele i kierunki działań w polityce promocji i ochrony zdrowia. Przygotowaniu dokumentu towarzyszy diagnoza aktualnej sytuacji demograficznej i epidemiologicznej miasta oraz analiza stanu zasobów.

Poniedziałkowe spotkanie miało formę warsztatów, prowadzone było na zasadzie „burzy mózgów”. Istotnym punktem spotkania było dokonanie analizy SWOT. Uczestnicy wspólnie określili mocne i słabe straty oraz szanse i zagrożenia systemu zasobów miasta związanych ze zdrowiem. Zdefiniowano również elementy planowania strategicznego, takie jak cel strategiczny oraz cele operacyjne, kierunki podejmowanych działań oraz mierniki osiągnięcia celów.

Więcej informacji na temat przygotowywanej strategii udziela Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia (tel. 32 45 90 537).