UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Mądry wybór przyszłej szkoły II

Mądry wybór przyszłej szkoły II/Chytrá volba budoucí školy II to projekt realizowany wspólnie przez Miasto Wodzisław Śląski oraz Miasto Karvina. Jego głównym celem będzie umocnienie sieci powiązań i intensyfikacja współpracy między miastami Karwiną a Wodzisławiem Śląskim na niwie edukacji szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa zawodowego.

Mądry wybór przyszłej szkoły I to komplementarny projekt realizowany przez Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu.

Nazwa Programu: INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia

Partner Projektu: Statutární město Karviná

Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003096

Tytuł: Mądry wybór przyszłej szkoły II/Chytrá volba budoucí školy II

 

 

Opis projektu

Dynamiczny rozwój rynku pracy, w szczególności szybko zmieniające się zawody, metody pracy, wykorzystywane technologie i narzędzia pracy wymusza szerszego spojrzenia na proces edukacji obecnie oparty na skatalogowanej liście zawodów, która jest oferowana przez szkoły ponadpodstawowe. Przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do wyboru szkoły ponadpodstawowej, realizowane obecnie przez edukatorów (nauczycieli, wychowawców, rodziców) oparte jest o ich niepełną wiedzę o aktualnych potrzebach rynku pracy i wymaganych przez pracodawców kompetencjach. Skutkuje to często przypadkowym lub nieprzemyślanym wyborem szkoły ponadpodstawowej a decyzja ta negatywnie wpływa na rozwój osobisty oraz ścieżkę zawodową ucznia. W konsekwencji absolwenci wchodzący na rynek pracy:

nie są przygotowani do aktualnych zawodów, warunków i metod pracy, technologii stosowanych u pracodawców;

posiadają wykształcenie i kwalifikacje nie idące w parze z zainteresowaniami, kompetencjami i zdolnościami, co powoduje późniejszą pracę zawodową w innych zawodach niż wyuczone.

 

Problem można rozwiązywać kładąc nacisk na diagnozowanie czynników, które wpływają na decyzję wyboru szkoły, zgodną z indywidualnym rozwojem dziecka oraz ścieżką zawodową przyszłego pracownika

 

Mając powyższe na uwadze w ramach komplementarnego projektu "Mądry wybór przyszłej szkoły I" realizowanego przez Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim w szerokim gronie, w trakcie trwania warsztatów, nazwane zostaną czynniki i metody działania w zakresie doradztwa zawodowego. Projekt "Mądry wybór przyszłej szkoły II" realizowany wspólnie przez Miasto Wodzisław Śląski oraz Miasto Karvina pozwoli natomiast porównać wskazane czynniki, które wpływają na decyzję wyboru szkoły i zestawić w formie raportu wskazówki dla edukatorów i organów prowadzących szkoły podstawowe.

 

Cel projektu

Celem projektu „Mądry wybór przyszłej szkoły II” jest umocnienie sieci powiązań i intensyfikacja współpracy między miastami Karwiną a Wodzisławiem Śląskim na niwie edukacji szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa zawodowego. W ramach Projektu ma powstać raport z analizą i wnioskami, w którym opisany zostanie, między innymi, model procesu podejmowania decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej przez uczniów, mocne i słabe strony doradztwa zawodowego oraz wypracowanie uniwersalnego narzędzia wspomagającego przyszły wybór zawodu przez ucznia. Na każdym z etapów prac nad powstawaniem raportu planuje się zaangażowanie czeskiego Partnera, co pozwoli zapewnić transgraniczny charakter podejmowanych działań.

 

Dodatkowo, dzięki realizacji komplementarnego projektu Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu - "Mądry wybór przyszłej szkoły I", w ramach którego przeprowadzone zostaną warsztaty tematyczne, poszerzona zostanie grupa odbiorców, co będzie sprzyjało zwiększeniu efektu synergii.

 

Cel zostanie osiągnięty poprzez wymianę doświadczeń dwóch różnych systemów edukacji Partnerów i stworzenie podstaw do rozwijania edukacji w ujęciu transgranicznym.

 

Działania projektowe

1. Powołanie grupy eksperckiej do spraw doradztwa zawodowego, w której skład wejdą: doradca zawodowy, psycholog oraz pedagog szkolny, przedstawiciel przedsiębiorców, przedstawiciele miasta Wodzisławia Śl. i Karwiny.

Zespół będzie służył pomocą w przygotowaniu merytorycznym ankiety, raportu oraz wypracowania uniwersalnego narzędzia wspomagającego ucznia w przyszłym wyborze zawodu. Za prace Zespołu będzie odpowiadał koordynator, który przy wsparciu i uwzględnieniu uwag ekspertów przygotuje raport końcowy oraz zaprezentuje go na konferencji podsumowującej.

2. Badanie/ankietyzację - planuje się przeprowadzenie ankietyzacji wszystkich uczniów oraz nauczycieli doradztwa zawodowego ostatnich klas szkół podstawowych Wodzisławia oraz Karwiny.

3. Powstanie Raportu skierowanego dla grona pedagogicznego odpowiedzialnego za realizację doradztwa zawodowego w szkołach. Zakres raportu ma wskazać jak poszczególne grupy nauczycieli mają realizować swoje zadania oraz podać konkretne rozwiązania w zakresie metodyki pracy w zależności od czynników wpływających na wybór szkoły, z uwzględnieniem czynników transgranicznych.

 

 

Główna grupa docelowa

Główną grupą docelową projektu będą stanowić doradcy zawodowi Miasta Wodzisławia Śląskiego i nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe w Karwinie oraz szeroko rozumiane grono pedagogiczne, zaangażowane w proces wyboru przez ucznia szkoły ponadpodstawowej, czyli pedagodzy i psycholodzy szkół podstawowych, a także wszyscy nauczyciele wychowawcy.

Wszystkie te bezpośrednie grupy docelowe, dzięki wspólnie realizowanym działaniom kluczowym projektu, zyskają wiedzę, zdobędą nowe umiejętności, a także udostępnione zostanie im uniwersalne narzędzie badawcze, które ułatwi uczniom wybór szkoły ponadpodstawowej w przyszłości.

 

Osoby realizujące projekt po stronie polskiej:

  • Hanna Szafrańska, Menadżer ds. promocji i ds. Finansowych,

  • Grzegorz Hajduczek, Menadżer ds. Edukacji,

  • Bartosz Kwaśny, Menadżer ds. Projektu.

 

Osoby realizujące projekt po stronie czeskiej:

  • Miroslav Kostroun, menadżer projektu z ramienia miasta statutowego Karwina,

  • Lukáš Raszyk, koordynator projektu.