Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne pomogły dzieciom w eliminowaniu wad postawy, korygowaniu wad wymowy, jak również zmniejszyły ich problemy z nauką. Wszystko za sprawą projektu "Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy".

Tytuł projektu: Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy
Całkowita wartość projektu (PLN): 493 040,00
Kwota dofinansowania (PLN): 493 040,00
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług  edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Okres realizacji: 01.09.2010r – 30.04.2012r

Opis projektu: W dzielnicy miasta Wodzisławia Śląskiego - Radlinie, znajdują się dwie szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 21 i Szkoła Podstawowa nr 17. Obie szkoły posiadają programy rozwojowe ukierunkowane na wyrównywanie szans poprzez zajęcia wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia logopedyczne. Z przyczyn organizacyjnych w obydwu placówkach istniała bardzo mała ilość zajęć pozalekcyjnych. Celem projektu była zatem realizacja programów rozwojowych szkół z ukierunkowaniem na wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie efektów kształcenia w tych placówkach poprzez objęcie dodatkowymi zajęciami
ponad 220.
Do celów szczegółowych projektu zaliczyć należy:
• podniesienie ilości godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla poszczególnych klas i przedmiotów,
• podniesienie średniej ocen ze sprawdzianu klas 6,
• wzrost jakości nauczania,
• zmniejszenie liczby uczniów mających problemy z nauką,
• eliminowanie wad postawy,
• korygowanie wad wymowy,
• właściwe zagospodarowanie czasu wolnego,
• wzrost samooceny.

Galeria