Kultura kluczem do rozwoju

Celem ogólnym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych. Dodatkowymi zajęciami zostało objętych ponad 1000 uczniów. O ich szczegółach przeczytacie poniżej

Tytuł projektu: Kultura kluczem do rozwoju
Całkowita wartość projektu (PLN): 595 445,00
Kwota dofinansowania (PLN): 595 445,00
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Okres realizacji:  01.09.2010r – 30.06.2011r


Opis projektu: Projekt stanowił odpowiedź na brak zajęć artystycznych oraz na ogromne zainteresowanie tą formą aktywności. Przyczynił się w sposób kompleksowy do rozszerzenia oferty edukacyjnej 10 szkół o te zajęcia. W sposób pośredni realizacja programów rozwojowych przyczyniła się do podniesienia wyników ze sprawdzianów zewnętrznych klas VI szkół podstawowych oraz egzaminów gimnazjalnych. Celem ogólnym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych. Dodatkowymi zajęciami zostało objętych ponad 1000 uczniów. Do każdej z 10 szkół przeprowadzona była rekrutacja do 4 kół artystycznych: muzyczno-wokalnego, plastycznego, tanecznego i teatralnego. Każde koło liczyło 25 osób.
Do celów szczegółowych projektu można zaliczyć:
• wzmocnienie kompetencji kluczowych, ekspresji kulturalnej oraz porozumiewania się w języku ojczystym,
• twórcze zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, twórcze uczestnictwo w życiu szkolnym i społecznym,
• pobudzanie wyobraźni i twórczego myślenia u dzieci,
• wyzwalanie potrzeby aktywności twórczej,
• kształtowanie nawyku aktywnej działalności w sferze kultury, przełamanie „apatii kulturalnej”,
• rozwijanie predyspozycji i zainteresowań
• wzrost samooceny,
• wzrost świadomości na temat korzyści płynących z edukacji.

Galeria