UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Kto może otrzymać zasiłek szkolny?

Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny jest drugim po stypendium świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, które może być przyznane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. O ile stypendium przyznaje się, gdy trudna sytuacja materialna ucznia i rodziny ma charakter trwały, to zasiłek może przysługiwać uczniowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, klęska żywiołowa itp.). Ponadto, w odróżnieniu od stypendium, jest świadczeniem jednorazowym - pomocą nadzwyczajną.

Podstawową przesłanką warunkującą przyznanie zasiłku jest zdarzenie losowe powodujące trudną sytuację materialną ucznia - bez wystąpienia zdarzenia losowego zasiłek nie może być przyznany.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.