Kotły - dofinansowania

W trosce o nasze środowisko realizujemy programy ekologiczne:

Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022

Po więcej informacji ws. programu zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Ochrony Środowiska - numer telefonu: 32 45 90 454 lub 32 45 90 542.

Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego

Po więcej informacji ws. programu zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Ochrony Środowiska - numer telefonu: 32 45 90 450.

„Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” - etap II

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego zachęca do udziału w kolejnym programie, który daje możliwość zdobycia dofinansowania na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. Nabór wniosków potrwa do 15 listopada 2021.

Cele projektu

Głównym celem projektu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” - etap II jest poprawa jakości powietrza w naszym mieście poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Projekt będzie realizowany wyłącznie w przypadku uzyskania przez miasto dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020. Inwestycja objęta wnioskiem o przyznanie grantu może być zrealizowana po dacie podpisania umowy o powierzenie grantu. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022/2023.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt kierowany jest do osób fizycznych - właścicieli/współwłaścicieli, użytkowników wieczystych budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który spełnia lub przed podpisaniem umowy powierzenia grantu będzie spełniał minimalny standard efektywności energetycznej tzn.:

 1. budynek, dla którego uzyskano pozwolenie na budowę po 15 grudnia 2002 r. lub
 2. budynek, w którym wykonano, po 15 grudnia 2002 r. przynajmniej jeden rodzaj niżej wymienionych prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku (ocieplenie/modernizacja powinny uwzględniać wpływ na zmniejszenie strat energetycznych budynku – zgodnie ze sztuką przeprowadzania termomodernizacji), tj.: 
 • docieplenie ścian zewnętrznych, lub
 • docieplenie stropów, lub
 • docieplenie podłóg na gruncie, lub
 • docieplenie fundamentów, lub
 • docieplenie stropodachów, lub
 • docieplenie dachów, lub
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynku.

Dofinansowanie można uzyskać wyłącznie w sytuacji, gdy obecnym źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012 lub urządzenie bezklasowe. Warunkiem jest demontaż dotychczasowego źródła ciepła i podłączenie do sieci ciepłowniczej, a jeżeli nie ma możliwości podłączenia do ciepła sieciowego lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie zastąpienie kotłem gazowym kondensacyjnym, kotłem na pelet, pompą ciepła c.o., przy zróżnicowaniu kwotowym w zależności od instalowanego źródła ciepła. Wymagane jest dołączenie do wniosku zaświadczenie o braku możliwości podłączenia do ciepła sieciowego lub że podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie wydawane przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, (w celu otrzymania zaświadczenia należy wypełnić stosowny druk dostępny na stronie internetowej https://www.ptep.pl/dla-klienta/przylacz-sie-do-sieci-cieplowniczej/dokumenty-do-pobrania [otwiera się w nowym oknie] i przesłać go drogą elektroniczna na adres: bok@termika.pgnig.pl).

Wysokość dotacji

 • Instalacja węzła ciepła - 8 tys. zł.
 • Instalacja kotła na pellet - 8 tys. zł.
 • Instalacja kotła gazowego kondensacyjnego - 11 tys. zł.
 • Instalacja pompy ciepła c.o. - 13 tys. zł.

W naborze nie decyduje kolejność zgłoszeń, a kryteria punktowe zawarte w regulaminie. Ocena wnioskodawców i ich zakwalifikowanie na „Listę podstawową” i na ewentualną „Listę rezerwową” przeprowadzona zostanie w etapach: formalnoprawnym i merytoryczno-punktowym.

Wyniki zostaną umieszczone na na stronie internetowej, nie później niż 14 dni od zakończenia naboru. Wnioski będą składane wyłącznie w formie papierowej. Nie dopuszcza się składania dokumentacji w wersji elektronicznej. W przypadku złożenia dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu.

Zgodnie z Uchwałą nr 271/XXIII/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 23 września 2021 r. została stwierdzona nieważność uchwały nr XXXVI/35/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Ślaskiego z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego – etap II dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - formuła grantowa w części obejmującej kwalifikowalność wydatków po 01.01.2021 r. Mając na względzie powyższe kwalifikowalność wydatków możliwa jest od dnia podpisania umowy powierzenia grantu.

Masz pytania?

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać, zapoznając się z regulaminem oraz kontaktując się z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska pod numerem telefonu: 32 45 90 542.

Do pobrania

 1. Regulamin projektu [otwiera się w nowym oknie]
 2. Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]
 3. Załącznik 1 - wniosek o przyznanie grantu [otwiera się w nowym oknie]
 4. Załącznik 2 - zakres przedsięwzięcia [otwiera się w nowym oknie]
 5. Załącznik 3 - minimalny zakres testów i pomiarów [otwiera się w nowym oknie]
 6. Załącznik 4 - protokół odbioru [otwiera się w nowym oknie]
 7. Załącznik 5 - ankieta techniczna [otwiera się w nowym oknie]
 8. Załącznik 6 - katalog kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych [otwiera się w nowym oknie]
 9. Załącznik 7 - wzór wniosku o wypłatę grantu [otwiera się w nowym oknie]
 10. Załącznik 8 - deklaracja gotowości [otwiera się w nowym oknie]
 11. Załącznik 9 - protokół likwidacja wyłączenie kotła [otwiera się w nowym oknie]