Konsultacje dotyczące kształtu polityki spójności po 2020 r.

10 stycznia Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego zachęca do aktywnego włączenia się w komisyjne konsultacje.

Cel konsultacji

W 2018 r. Komisja przedłoży kompleksowe propozycje dotyczące nowej generacji programów finansowych w ramach wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r., czyli długoterminowego planowania budżetu UE. Propozycje Komisji zostaną opracowane tak, by umożliwić UE realizację jej celów w sprawach, które mają największe znaczenie, w dziedzinach, w których może ona osiągnąć więcej niż państwa członkowskie działające pojedynczo. Wymaga to starannej oceny zarówno tych działań, które dobrze się sprawdzały w przeszłości, jak i tych, które można usprawnić w przyszłości. Niniejsze konsultacje są integralnym etapem opracowania propozycji. Ich celem jest zgromadzenie opinii wszystkich zainteresowanych stron na temat tego, jak sprawić, by każde euro z budżetu UE zostało optymalnie wykorzystane.

Czas trwania konsultacji

10 stycznia 2018 r. - 8 marca 2018 r.

Grupa docelowa

Konsultacje są otwarte dla wszystkich obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności, w tym dla beneficjentów programów i funduszy UE, np. organów krajowych, regionalnych i lokalnych, organizacji międzyrządowych i pozarządowych, instytucji akademickich, społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw.

Jak udzielić odpowiedzi?

Aby wziąć udział w konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online.

Link do ogłoszenia w języku polskim:

http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/newsroom/news/2018/01/01-10-2018-public-consultation-on-eu-funds-in-the-area-of-cohesion

Link do kwestionariusza ankiety w języku polskim:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/17c034bf-d01b-4724-bd3a-ef629b1b35cd?draftid=2716a9cd-1ab9-43c3-b03a-bf3e3689cb83&surveylanguage=PL

Ogłoszenie o konsultacjach na stronie Subregionu:

http://subregion.pl/news/pokaz/5/4/117936

źródło: Subregion Zachodni