UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Konsultacje dot. statutów dzielnic do 14 czerwca

2 czerwca br. ruszyły konsultacje społeczne. Ich przedmiotem są projekty uchwał w sprawie zmian uchwał w sprawie uchwalenia statutów dzielnic.

Wypełnij formularz internetowy [otwiera się w nowym oknie]

Przedmiot konsultacji

Na 2-14 czerwca 2021 roku w mieście Wodzisławiu Śląskim zaplanowano konsultacje społeczne. Ich przedmiotem są projekty uchwał w sprawie zmiany uchwał Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z 26 sierpnia 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów dzielnic miasta. Zapraszamy do składania opinii, uwag lub/i przedstawiania propozycji.. Uwagi, opinie lub/i propozycje dotyczące przedmiotu konsultacji powinny zawierać: odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian, jak i dane organizacji, osób zgłaszających.

Przedmiotem konsultacji sa następujące projekty uchwał:

Wyraź opinię

Jak wziąć udział w konsultacjach? Opinie i uwagi w sprawie projektu można złożyć:

a) poprzez wyrażenie opinii lub przedstawienie propozycji na piśmie adresowanym na Urząd Miasta
Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śląski, jak również drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl,
b) poprzez formularz internetowy [otwiera się w nowym oknie].

Koniec konsultacji wyznaczono na 14 czerwca.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji [otwiera się w nowym oknie] wydał prezydent miasta.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego. Siedzibą Administratora jest Urząd Miasta, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski, tel. 32 459 04 00, e-mail: prezydent@wodzislaw-slaski.pl.
  2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl lub pod nr tel. 32 459 05 72. Z Inspektorem mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Wodzisławia Śląskiego w przedmiocie projektów uchwał w sprawie zmian uchwał w sprawie uchwalenia statutów dzielnic miasta Wodzisławia Śląskiego, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), § 4 ust. 1 i § 8 ust. 2 uchwały Nr XV/123/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
  4. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do żądania przenoszenia danych.
    a) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora do Prezesa UODO.

Pełna treść „Klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego: https://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/ w zakładce Ochrona danych osobowych lub w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, ul. Bogumińska 4B, pok. 115, 116.