Konkurs: Muzeum moich marzeń

Razem z Muzeum w Wodzisławiu Śląskim zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie literackim pt. "Muzeum moich marzeń". W konkursie mogą wziąć udział uczniowie 6 klas szkół podstawowych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum w Wodzisławiu Śląskim.
 2. Konkurs rozpoczyna się 21 października 2019 roku i kończy 15 listopada 2019 roku.
 3. Temat pracy konkursowej brzmi: "Muzeum moich marzeń".
 4. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 6-tych wszystkich szkół podstawowych na terenie Wodzisławia Śląskiego.
 5. Patronat honorowy nad konkursem objął prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi swojej szkoły - poloniście, odpowiedzialnemu za zebranie prac w danej szkole, do 15 listopada 2019 roku. Zebrane prace w wersji wydrukowanej, w osobnych koszulkach foliowych prosimy o dostarczenie do siedziby Muzeum do 18 listopada 2019 roku (ul. Rynek 24, od 8:00 do godz. 15:00).
 2. Praca konkursowa ma być pracą pisemną napisaną na komputerze: czcionką Times New Roman (tekst podstawowy), rozmiar czcionki 12, minimalna ilość tekstu jedna strona kartki A4.
 3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
 4. Każdy z uczestników może opublikować tylko jedną pracę.
 5. W Konkursie można brać udział tylko i wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 6. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz nickiem w lewym górnym rogu pierwszej strony i - osobno swoimi danymi: imię i nazwisko, nick, klasa i numer szkoły, imię i nazwisko nauczyciela języka polskiego - opiekuna konkursu na dołączonej osobnej kartce. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikami konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim w podanym później terminie. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na fanpage`u i stronie Muzeum w Wodzisławiu Śląskim.
 4. Jury przyzna trzy nagrody, kolejno za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
 5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak również do nieprzyznania nagród.
 6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na zaprezentowanie pracy podczas ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac w miesięczniku GAZETA WODZISŁAWSKA oraz na stronie internetowej Muzeum.
 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny w każdej szkole, u każdego nauczyciela polonisty, który będzie pełnił rolę opiekuna konkursu dla danej grupy uczniów oraz na naszym fanpage`u
 5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 1. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu,
 2. odstąpienie od organizowania od konkursu bez podania przyczyny,
 3. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
 4. rozstrzygnięcia w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Osoby do kontaktu

 1. Kinga Kłosińska
 2. Dawid Jęczmionka

tel. 32 455 22 25, e-mail: edukacja@muzeum.wodzislaw.pl

źródło: Muzeum w Wodzisławiu Śląskim