UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Kolejna sesja Rady Miejskiej w piątek

W piątek, 25 października w Urzędzie Miasta (sala nr 202) odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Początek o godz. 15:00.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Wystąpienia mieszkańców.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w Wodzisławiu Śląskim.

5. Informacja dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o stanie pomocy społecznej
w Wodzisławiu Śląskim:
a) problemy osób bezdomnych przed zimą 2019/2020.

6. Przeprowadzenie wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach, Sądu Rejonowego
w Wodzisławiu Śląskim oraz do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju:
a) przedstawienie opinii zespołu opiniującego kandydatów na ławników o zgłoszonych
kandydatach do Sądu Okręgowego w Gliwicach, Sądu Rejonowego w Wodzisławiu
Śląskim oraz do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju;
b) przedstawienie list kandydatów do poszczególnych sądów;
c) przyjęcie trybu głosowania;
d) powołanie dwóch komisji skrutacyjnych;
e) przeprowadzenie tajnego głosowania;
f) ogłoszenie wyników wyborów;
g) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach,
Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim oraz do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-
Zdroju na kadencję 2020-2023.

7. Podjęcie uchwał :
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2019 rok
Nr IV/23/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku
b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2031,
c) w sprawie uczestniczenia w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych Policji,
d) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych
w Wodzisławiu Śląskim,
e) w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta
Wodzisław Śląski na lata 2020-2024,
f) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta
Wodzisławia Śląskiego,
g) w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom oraz
określania warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny
sprzedaży,
h) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2020”,
i) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”,
j) w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2020.

8. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych przez radnych Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego oraz pracowników Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

9. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła
się w dniu 25 września 2019 roku.

10. Informacje prezydenta miasta :
- o działaniach podjętych między sesjami,
- o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zamknięcie sesji.

Sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego będzie transmitowana za pośrednictwem portalu YouTube (kanał: Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego). Zachęcamy do oglądania i do subskrybowania kanału.