Kierunki rozwoju wodzisławskiej oświaty

Zapoznaj się z najważniejszymi punktami kierunku rozwoju wodzisławskiej oświaty.

Kierunki rozwoju wodzisławskiej oświaty

1. Wzmacnianie kultury szkoły opartej na kulturze uczenia się.

Budowanie kultury szkoły opartej na kulturze uczenia się to nastawienie na ciągłe doskonalenie procesów, metod i form pracy, ale także rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli, celebrowanie osiągnięć i zarządzanie zmianą w organizacji. To także podejmowanie działań opartych na najlepszych przykładach dobrych praktyk i edukacyjnych trendach przyszłości. To kultura wzajemnego uczenia się, opartego na diagnozie i stosowaniu technik i procedur pozwalających na działanie i uczestniczenie w przemianach wynikających z potrzeb środowiska i trendów edukacji.

W celu realizacji kierunku ustalono, m.in. następujące zadania:

 • Szkolenia dla liderów i koordynatorów, tworzenie równych szans i równego dostępu do oferty edukacyjnej miasta,
 • prezentacja osiągnięć uczniów, organizacja uroczystości promujących uczniów osiągających sukcesy oraz opracowanie formuły prezentacji dorobku uczniów i nauczycieli na forum miasta,
 • wczesne reagowanie na niepowodzenia uczniów i organizowanie pomocy dydaktycznej dla dzieci i wychowawczej dla rodziców oraz poznawanie technik mediacyjnych, rozwiązywania konfliktów,
 • wzmacnianie uczenia się przez doświadczenie, realizowanie dni projektów w szkołach przedszkolach, organizowanie projektów międzyszkolnych na poziomie miejskim, zwiększenie
  edukacji ekspedycyjnej z wykorzystaniem możliwości i walorów środowiska lokalnego, wspieranie szkół i przedszkoli w opracowywaniu autorskich programów uwzględniających nowe trendy i wyzwania (zwłaszcza myślenie naukowe i działania oparte na dowodach).


2. Tworzenie okazji do aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży w środowisku miasta oraz dbałości o wspólnotę.

Na formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży ma wpływ wiele czynników, m.in. rozwój technik multimedialnych, media czy moda, jak np. spędzanie czasu w galeriach handlowych. Jednak bardzo istotny jest bezpośredni wpływ środowiska, w którym dzieci i młodzież wzrastają. Od proponowanej i tworzonej wraz z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami oferty zależy ich wrażliwość społeczna i reakcja na otoczenie w poszanowaniu tradycji i dziedzictwa najbliższej społeczności, regionu i kraju, tworzenie okazji do aktywnego działania na rzecz własnego rozwoju i na rzecz innych, możliwość kreowania i organizowania różnych formy działania w czasie pozaszkolnym, korzystanie z propozycji oferowanych przez instytucje lokalne (domy kultury, muzea i biblioteki) przeciwdziała poczuciu wykluczenia czy marginalizowania oraz buduje poczucie współodpowiedzialności.

W celu realizacji kierunku ustalono, m.in. następujące zadania:

 • Kontynuowanie współpracy z Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisławskim Centrum Kultury, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Centrum”,
 • tworzenie miejsc zielonych w szkołach i przedszkolach,
 • wspieranie uczniowskich akcji i projektów działań społecznych.


3. Dążenie do zapewnienia dobrostanu i zdrowia psychicznego nauczycieli i uczniów.

Dobrostan to odczuwanie szczęścia i satysfakcji z życia, ale to też poczucie wpływu na to, co się z nami dzieje, a w odniesieniu do otoczenia poczucie satysfakcji z podejmowanych działań i poczucie kontroli nad nimi. Podczas pandemii i wynikających z niej ograniczeń samopoczucie zarówno nauczycieli jak i uczniów pogorszyło się. Nauczyciele często wspominali, że czują się jakby nigdy nie wychodzili z pracy, a uczniowie spędzali całe dnie przed ekranami. Powrót do szkoły otwiera nowe perspektywy na budowanie relacji opartych na wrażliwym diagnozowaniu potrzeb dzieci i uczniów oraz mądrym, wykorzystującym dostępną fachową wiedzę, organizowaniu pracy swojej i uczniów.

W celu realizacji kierunku ustalono, m.in. następujące zadania:

 • Organizowanie wsparcia psychologicznego dla nauczycieli polegającego na wzmocnieniu poczucia bezpieczeństwa nauczycieli przy zgłaszaniu problemów i pomoc przy ich rozwiązywaniu. Wzmacnianie umiejętności społecznych nauczycieli w pracy z uczniami i wychowankami,
 • koordynowanie pomocy i wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z Wodzisławską Placówką Wsparcia Dziennego „Dziupla”,
 • wsparcie rodziców w radzeniu sobie z trudnościami w wychowywaniu dzieci poprzez regularne spotkania ze specjalistami.


4. Optymalizacja infrastruktury i modernizacja bazy.

Nowoczesna edukacja wymaga nowoczesnych i wyposażonych w dobry sprzęt placówek oświatowych. Chcemy, żeby dzieci uczyły się w bezpiecznych dla nich warunkach, czystych i odnowionych pomieszczeniach wyposażonych w sprzęt umożliwiający realizację atrakcyjnych i sprzyjających rozwojowi zadań. Ważne jest, aby dzieci i młodzież miały dostęp do przedszkola/szkoły blisko miejsca zamieszkania, a także łatwy dostęp do wszelkich instytucji i działań wzmacniających edukację. Uczniowie i nauczyciele potrzebują miejsc przyjaznych i sprzyjających nawiązywaniu relacji w szkole i w jej otoczeniu, zwłaszcza teraz, po doświadczeniach zdalnego nauczania i izolacji społecznej.

W celu realizacji kierunku ustalono, m.in. następujące zadania:

 • Wzmacnianie dostępu dzieci do edukacji przy utrzymaniu istniejącej sieci szkół,
 • rozwój bazy sportowej szkół, budowa sal gimnastycznych przy SP. nr 10 i SP. nr 1 w ramach możliwości finansowych miasta,
 • modernizacja instalacji wewnętrznych - prace modernizacyjne będą obejmowały m.in. sieci elektryczne, sieci internetowe.


5. Współpraca z lokalnym otoczeniem szkoły w zakresie kształcenia.

Nieodzownym elementem edukacji jest przygotowanie uczniów do przyszłego rynku pracy. Funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie wymaga aktywnych zachowań i umiejętności podejmowania trafnych decyzji. Wszelkiego rodzaju wybory dotyczące zdobycia wykształcenia czy kwalifikacji zawodowych wymagają coraz większej wiedzy o rynku pracy, rynku edukacyjnym i o sobie samym. W zakresie realizacji działań strategicznych edukacja wymaga umocnienia sieci powiązań i intensyfikacji współpracy między edukacją miejską a lokalnym środowiskiem firm, przedsiębiorców, rzemieślników i instytucji działających w zakresie rozwoju wsparcia gospodarczego.

W celu realizacji kierunku ustalono, m.in. następujące zadania:

 • Rozszerzenie sieci współpracy doradców zawodowych o organizacje pracodawców, organizacje gospodarcze i stowarzyszenia we współpracy ze szkołami branżowymi,
 • rozszerzenie działalności Oświatowego Centrum Nauki i Techniki poprzez udostępnienie dla klienta indywidualnego we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami,
 • uwzględnienie transgraniczności w edukacji zawodowej uczniów.

6. Transformacja cyfrowa szkół i przedszkoli.

Ważnym punktem odniesienia w projektowaniu procesów zmiany są doświadczenia zmian, jakie dokonały się w szkołach w czasie pandemii COVID-19. Chociaż wymuszonej cyfryzacji oświaty i „zdalnemu nauczaniu” daleko do doskonałości, panuje dość powszechne przekonanie, iż część zmian, jakie się dokonały, będzie miała trwały charakter i nie będzie już powrotu do dawnej szkoły. Planowany proces modernizacji winien to przekonanie uwzględniać i bazować na wynikach badań lokalnych i ogólnopolskich, a także danych z monitoringu oraz audytów różnych aspektów pracy szkół, nie zaś na intuicjach i osobistych, jednostkowych doświadczeniach kadr szkolnych.

 • Powyższemu obszarowi zostało poświęcone oddzielne opracowanie, które stanowi załącznik do dokumentu Strategii rozwoju oświaty pn. „Okno na świat. Transformacja cyfrowa systemu oświaty w Wodzisławiu Śląskim w latach 2022-2026”

Do pobrania

"Strategia Rozwoju Oświaty Miasta Wodzisław Śląski na lata 2022-2026" [otwiera się w nowym oknie].

Zmiana Uchwały Nr XLI/403/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z 26.01.2022 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Oświaty miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2022-2026" [otwiera się w nowym oknie].