Jutro kolejna sesja Rady Miejskiej

Jutro, tj. 21 grudnia br. w Urzędzie Miasta (sala nr 202) odbędzie się kolejna, LIV sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Początek o godz. 11:00. Zapraszamy wszystkich do oglądania sesji za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv".

Porządek obrad LIV sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wystąpienia mieszkańców.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2022 rok Nr XL/391/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku,
b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2022-2034 Nr XL/392/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku.
5. Podjęcie uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2023 rok.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
c) przedstawienie opinii Komisji Budżetu do projektu uchwały budżetowej,
d) przedstawienie propozycji poprawek, które uzyskały pozytywną opinię Komisji Budżetu,
e) przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Budżetu,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi propozycjami poprawek,
g) głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami oraz uchwałą budżetową.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2023-2034,
b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wykazu wydatków w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2022 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
c) w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski,
d) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2023 roku miastu Chorzów,
f) w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej,
g) w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w miesiącu styczniu 2023 r.
7. Przyjęcie planów prac Komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego na I półrocze 2023 roku.
8. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego na I półrocze 2023 roku.
9. Przedstawienie wyników Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego 1 z przeprowadzonej kontroli stanu lokali i budynków przekazanych w zarząd spółce ...Domaro z kontrolą realizacji uchwał z zakresu wynajmowania lokali wchodzących w mieszkaniowy zasób gminy. 10.Przedstawienie wyników Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z przeprowadzonej kompleksowej kontroli Centrum Usług Wspólnych w zakresie realizacji statutowych zadań w okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2022 roku.
11. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się w dniu 14 listopada 2022 r.
12. Informacje Prezydenta Miasta:
a) o działaniach podjętych między sesjami,
b) o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv" [otwiera się w nowym oknie].

Możesz zgłosić swój udział w sesji Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli. Mieszkańcy mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach i zabierać głos (bez prawa głosowania).
 
Każdy mieszkaniec chcący zabrać głos podczas sesji Rady Miejskiej ma obowiązek zgłosić to telefonicznie w odpowiednio wcześniejszym terminie. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Rady Miejskiej pod numerem telefonu 32 45 90 404.