Jutro kolejna sesja Rady Miejskiej

W środę, 31 sierpnia w Urzędzie Miasta (sala nr 202) odbędzie się kolejna, XLVIII sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Początek o godz. 11:00. Zapraszamy wszystkich do oglądania sesji za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv".

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wystąpienia mieszkańców.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Modernizacja stadionu miejskiego - informacja na temat aktualnego stanu inwestycji.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2022 rok
nr XL/391/21 z 22 grudnia 2021 roku.
b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wodzisławia Śląskiego na lata 2022-2034 Nr XL/392/21 z 22 grudnia 2021 roku.
c) w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego położonego
w Wodzisławiu Śląskim.
d) w sprawie zmiany uchwały nr XIII/103/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia
25 września 2019 r. w sprawie wysokości i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Wodzisławia
Śląskiego.
e) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/376/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Wodzisławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej
statutu.
f) w sprawie zmiany uchwały nr XV/125/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia
2 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku
Miejskim Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz
określenie warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat.
g) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta
Wodzisławia Śląskiego (ul. Brzozowa).
h) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia
Śląskiego (ul.Tysiąclecia).
i) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia
Śląskiego (ul. Wyszyńskiego).
j) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta
Wodzisławia Śląskiego (ul. Matuszczyka).
k) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta
Wodzisławia Śląskiego (oś. Dąbrówki).
l) w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Wodzisławskiego Ośrodka
Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży za 2021 rok.
m) w sprawie nadania miejskiemu obiektowi sportowemu przy ul. Bogumińskiej 8
w Wodzisławiu Śląskim nazwy "Stadion Aleja".
n) w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/438/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia
30 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze
w przedszkolach, szkołach, i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto
Wodzisław Śląski nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -
Karta Nauczyciela.
o) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/400/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia
27 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.
p) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisławia
Ślaskiego.
q) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego dla
Powiatu Wodzisławskiego (ul. Grodzisko).
r) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników
ochotniczych straży pożarnych.
6. Przyjęcie stanowiska dotyczącego możliwości: dofinansowania remontu Izby Przyjęć
w budynku głównego Szpitala w Wodzisławiu Śląskim w wysokości 769,5 tys, zł;
przekazania środków w wysokości 215 tys zł, które zostały zabezpieczone na zakup
karetki na remont Izby Przyjęć w budynku głównym Szpitala w Wodzisławiu Śląskim;
uzupełnienia brakującej kwoty z wolnych środków lub innych oszczędności w budżecie.
7. Przedstawienie wyników Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z przeprowadzonej kontroli dotyczącej dotacji na wspieranie sportu zarówno w ramach
ogłoszonego konkursu oraz promocji miasta Wodzisławia Śląskiego poprzez sport w latach
2017-2020 oraz poszerzenie zakresu kontroli na rozliczenie środków na promocję miasta
poprzez sport za lata 2021-2022 przeznaczonych dla Klubu Odra Wodzisław.
8. Przedstawienie informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli
środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników SKM oraz ZDM
w roku 2020/2021.
9. Przedstawienie informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli
stanu realizacji zadań zleconych do ZDM oraz zadań wykonywanych w ramach funduszu
bieżącego utrzymania dróg.
10.Przedstawienie informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli
realizacji zadania inwestycyjnego "Poprawa efektywności energetycznej w budynku OSP
Zawada z uwzględnieniem robót dodatkowych”.
11. Sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego za I półrocze 2022 roku
12.Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, które odbyły się
w dniach:
a) 22 czerwca 2022 roku,
b) 6 lipca 2022 r.
13. Informacje Prezydenta Miasta:
a) o działaniach podjętych między sesjami,
b) o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv" [otwiera się w nowym oknie].

Możesz zgłosić swój udział w sesji Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli. Mieszkańcy mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach i zabierać głos (bez prawa głosowania).
 
Każdy mieszkaniec chcący zabrać głos podczas sesji Rady Miejskiej ma obowiązek zgłosić to telefonicznie w odpowiednio wcześniejszym terminie. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Rady Miejskiej pod numerem telefonu 32 45 90 404.