Jest szansa na modernizację Pałacu Dietrichsteinów

Zarząd Województwa wydał uchwałę w sprawie przyjęcia listy najistotniejszych przedsięwzięć z zakresu kultury rekomendowanych do ujęcia w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Śląskiego. Na liście znalazła się kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim.

Modernizacja budynku Muzeum Miejskiego i Urzędu Stanu Cywilnego znalazła się w rankingu razem z innymi przedsięwzięciami, wśród których można wymienić np. przebudowę i rozbudowę kompleksu scenicznego wraz z zapleczem Opery Śląskiej w Bytomiu czy przebudowę i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Pełna nazwa przedsięwzięcia, którego projekt miasto Wodzisław Śląski złożyło w naborze do Kontraktu Terytorialnego, to: „Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim wraz z zagospodarowaniem terenu muszli koncertowej”. Jest ono zgodne z celem rozwojowym i kierunkiem działań wskazanym w jednym z artykułów Kontraktu Terytorialnego, tj. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Należy pamiętać, że przedsięwzięcie dotyczy obszaru będącego pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków, a sam Pałac Dietrichsteinów i sąsiadujący z nim park sklasyfikowane są jako obiekty zabytkowe, widniejące w rejestrze zabytków.

Uszkodzenia pałacu

- Pałac wymaga remontu. Uszkodzenia jego elementów konstrukcyjnych, między innymi spękania samego gzymsu na pewnych odcinkach oraz spękania biegnące przez całą wysokość, są widoczne. Uszkodzeniu uległa także konstrukcja dachu – wyjaśnia prezydent miasta Mieczysław Kieca. Ponadto oględziny tynków wewnętrznych wykazały liczne zarysowania włoskowate oraz głuchy odgłos przy stukaniu. Mury fundamentowe i piwniczne pozbawione są poziomych przegród i pionowych powłok izolacji przeciwwilgociowej. Tynki wewnętrzne oraz zewnętrzne na skutek naturalnego starzenia i spękania oraz uszkodzeń powstałych w wyniku działania wilgoci sprawiają złe wrażenie estetyczne. To jednak nie wszystkie uszkodzenia. - Pałac Dietrichsteinów to nasze wodzisławskie dziedzictwo i zależy nam, by mogło służyć kolejnym pokoleniom. Jego remont pochłonie znaczne środki. Miasto samo mogłoby nie udźwignąć takiego ciężaru. Dlatego też szukamy wszelkich możliwości pozyskania pieniędzy z zewnątrz. Jesteśmy dobrej myśli, a ostatnie doniesienia dają nam dużą nadzieję za pozyskanie funduszy, które zapewnią remont pałacu – dopowiada prezydent.

Prace

Zaplanowane w ramach przedsięwzięcia prace miałyby objąć między innymi działania konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych, rozbudowę, przebudowę i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej itd.

Terminy i przygotowanie do przedsięwzięcia

Miasto Wodzisław Śląski jest przygotowane do realizacji przedsięwzięcia. Elementy, którymi dysponuje, to:

- wstępny projekt koncepcyjny pałacu,

- badania archeologiczno-architektoniczno-historyczne pałacu,

- badania i ekspertyzy związane z więźbą dachową i podłożem gruntowym pałacu,

- koncepcja zagospodarowania terenu po muszli koncertowej,

- kompleksowa inwentaryzacja pałacu,

- decyzja nakazująca rozbiórkę muszli koncertowej,

- planowany termin rozbiórki muszli koncertowej to IV kwartał 2016 roku.

W złożonym przez miasto wniosku uwzględniono czas realizacji projektu od lipca 2016 roku do grudnia 2019 roku, rozpoczynając od etapu przygotowawczego (uzyskiwanie decyzji/pozwoleń, przygotowanie dokumentacji projektowej itd.), kończąc na zamknięciu realizacji projektu, czyli złożeniu wniosku o płatność końcową.