Jakość powietrza

Postępowania w trakcie wystąpienia sytuacji wskazujących na wdrożenie planu działań krótkoterminowych (pdk).

W ramach Planu działań krótkoterminowych wprowadza się trzy poziomy ostrzegania w ramach różnych poziomów alarmów:

POZIOM I Żółty

Powiadomienie

o wystąpieniu przekroczenia

Informacyjne

Edukacyjne

Ostrzegawcze

POZIOM II Pomarańczowy Ostrzeżenie

Informacyjne

Edukacyjne

Ostrzegawcze

POZIOM III Czerwony Alarm smogowy

Informacyjne

Edukacyjne

Ostrzegawcze

 

WYSTĄPIŁ I POZIOM OSTRZEGANIA – INFORMACYJNY I EDUKACYJNY (KOLOR ŻÓŁTY)

Ryzyko przekroczenia średnich rocznych poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 PM2.5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z dnia 21 maja 2018 r. (w załączeniu) poinformował, iż na terenie województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania – informacyjny i edukacyjny – kolor żółty w związku z występującym ryzykiem przekroczenia średnich rocznych poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2) 1d ustawy Prawo ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, mając na uwadze ochronę zdrowia ludzi, że występuje ryzyko przekroczenia średnich rocznych poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

Na niżej wymienionych stanowiskach zostały przekroczone wartości średnie z okresu ostatnich dwunastu miesięcy (liczone zgodnie Wytycznymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska), wynoszące 40 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10, 25 µg/m3 dla pyłu PM2,5 oraz 1 µg/m3 dla benz(a)pirenu w PM10.

Nazwa stacji i zanieczyszczenia przekraczające poziomy dopuszczalne i docelowe:

Godów, ul. Gliniki – benzo(a)piren w PM10, pył zawieszony PM2.5,

Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego – pył zawieszony PM10.


WYSTĄPIŁ I POZIOM OSTRZEGANIA – INFORMACYJNY I EDUKACYJNY (KOLOR ŻÓŁTY)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż na terenie powiatu wodzisławskiego wystąpił I poziom ostrzegania – informacyjny i edukacyjny- kolor żółty (zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” – Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku).

Wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50 µg/m3, na niżej wymienionym stanowisku:

Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego w dniu 24 lutego 2018 roku – strefa śląska – powiaty: raciborski, wodzisławski, rybnicki.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie Ślaskim

System prognoz jakości powietrza w województwie Ślaskim

Śląski monitoring powietrza

Czujniki jakości powietrza w Wodzisławiu Śląski

Dane szczegółowe dla stacji pomiarowej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Gałczyńskiego 1