Jakość powietrza

Postępowania w trakcie wystąpienia sytuacji wskazujących na wdrożenie planu działań krótkoterminowych (pdk).

W ramach Planu działań krótkoterminowych wprowadza się trzy poziomy ostrzegania w ramach różnych poziomów alarmów:

POZIOM I Żółty

Powiadomienie

o wystąpieniu przekroczenia

Informacyjne

Edukacyjne

Ostrzegawcze

POZIOM II Pomarańczowy Ostrzeżenie

Informacyjne

Edukacyjne

Ostrzegawcze

POZIOM III Czerwony Alarm smogowy

Informacyjne

Edukacyjne

Ostrzegawcze

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O RYZYKU PRZEKROCZENIA

W dniach 30.11-01.12.2018 r. (piątek, sobota) ze względu na poziom pyłu zawieszonego, na obszarze rybnicko-pszczyńskim i w dolinach beskidzkich jakość powietrza będzie zła.

POZIOM OSTRZEGANIA

POZIOM III

Rodzaj; Alarm smogowy

DZIAŁANIA

Informacyjne ,ostrzegawcze,operacyjne,nakazowe/zakazowe

DATA WYDANIA

30 11.2018 r.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe Grupy:

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

 Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),

Możliwe negatywne skutki

 Osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

ZALECANE ŚRODKI OSTROZNOŚCI

W przypadku poziomu 200 – 300 μg/m3 oraz powyżej 300 μg/m3 stężenia dobowego PM10: wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYSTĄPIŁ I POZIOM OSTRZEGANIA – INFORMACYJNY I EDUKACYJNY (KOLOR ŻÓŁTY)

Ryzyko przekroczenia średnich rocznych poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 PM2.5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z dnia 21 maja 2018 r. (w załączeniu) poinformował, iż na terenie województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania – informacyjny i edukacyjny – kolor żółty w związku z występującym ryzykiem przekroczenia średnich rocznych poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2) 1d ustawy Prawo ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, mając na uwadze ochronę zdrowia ludzi, że występuje ryzyko przekroczenia średnich rocznych poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

Na niżej wymienionych stanowiskach zostały przekroczone wartości średnie z okresu ostatnich dwunastu miesięcy (liczone zgodnie Wytycznymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska), wynoszące 40 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10, 25 µg/m3 dla pyłu PM2,5 oraz 1 µg/m3 dla benz(a)pirenu w PM10.

Nazwa stacji i zanieczyszczenia przekraczające poziomy dopuszczalne i docelowe:

Godów, ul. Gliniki – benzo(a)piren w PM10, pył zawieszony PM2.5,

Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego – pył zawieszony PM10.WYSTĄPIŁ I POZIOM OSTRZEGANIA – INFORMACYJNY I EDUKACYJNY (KOLOR ŻÓŁTY)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż na terenie powiatu wodzisławskiego wystąpił I poziom ostrzegania – informacyjny i edukacyjny- kolor żółty (zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” – Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku).

Wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50 µg/m3, na niżej wymienionym stanowisku:

Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego w dniu 24 lutego 2018 roku – strefa śląska – powiaty: raciborski, wodzisławski, rybnicki.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WYSTĄPIŁ II POZIOM OSTRZEGANIA – INFORMACYJNO OSTRZEGAWCZO OPERACYJNYY  (KOLOR POMARAŃCZOWY)

Uwaga. Przekroczenie wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

W dniach 10-11.11.2018 r. (sobota, niedziela) ze względu na poziom pyłu zawieszonego, na obszarze powiatu wodzisławskiego, w tym i mieście Wodzisław Śląski jakość powietrza będzie dostateczna i zła, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych.

Wrażliwe grupy ludności: osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia: Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności: Osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie Ślaskim

System prognoz jakości powietrza w województwie Ślaskim

Śląski monitoring powietrza

Czujniki jakości powietrza w Wodzisławiu Śląski

Dane szczegółowe dla stacji pomiarowej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Gałczyńskiego 1