Jak i gdzie uzyskać nieodpłatną pomoc prawną w 2023 roku?

Na terenie powiatu wodzisławskiego od kilku lat istnieje sieć punktów, w których bezpłatnie można skorzystać z porad prawnych i obywatelskich, a nawet z mediacji. Sprawdź, na czym polega pomoc, kto może z niej skorzystać i na jakich zasadach.

Gdzie zlokalizowane są punkty nieodpłatnego poradnictwa?

 • Zespół Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim (ul. 26 Marca 164, Wodzisław Śląski):
  - poniedziałek: 8:00-16:00,
  - wtorek: 10:00-18:00,
  - środa: 10:00-18:00,
  - czwartek: 9:00-17:00,
  - piątek: 8.00-16:00.

 • Rydułtowskie Centrum Kultury FENIKS (ul. Strzelców Bytomskich 9a, Rydułtowy):
  - poniedziałek: 9:00-13:00,
  - wtorek: 12:00-16:00,

  - środa: 12:00-16:00,

  - czwartek: 12:00-16:00,

  - piątek: 12:00-16:00.


  * 7 kwietnia 2023 r. - nieczynne.

  * 5 kwietnia 2023 r. - punkt czynny od godz. 8:00 do godz. 16:00.

 • Urząd Miasta Pszów - Urząd Stanu Cywilnego (ul. Pszowska 534, Pszów):
  - poniedziałek: 10:00-14:00,

  - wtorek: 8:00-12:00,

  - środa: 13:00-17:00,

  - czwartek: 9:00-13:00,

  - piątek: 10:00-14:00.

Punkty, w których świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim - budynek „Oazy Aktywności” (ul. Wałowa 30, Wodzisław Śląski):
  - poniedziałek: 14:00-18:00,
  - wtorek: 10:00-14:00,

  - środa: 14:00-18:00.

 • Centrum Usług Społecznych w Radlinie (ul. Korfantego 87, Radlin):
  - poniedziałek: 13:00-17:00,
  - wtorek: 13:00-17:00,

  - środa: 9:00-13:00,

  - czwartek: 13:00-17:00,

  - piątek: 9:00-13:00.


  * 2 maja 2023 r. - nieczynne.

  * 4 maja 2023 r. - od godz. 9:00 do godz. 17:00.

  * 7 czerwca 2023 r. - od godz. 9:00 do godz. 17:00.

  * 9 czerwca 2023 r. - nieczynne.

  * 14 sierpnia 2023 r. - nieczynne.

  * 17 sierpnia 2023 r. -
  od godz. 9:00 do godz. 17:00.

 • Gminne Centrum Kultury w Gorzycach (ul. M. Kopernika 8, Gorzyce):
  - czwartek: 14:00-18:00,
  - piątek: 10:00-14:00
  .

Kto może skorzystać z darmowej pomocy prawnej?

Bezpłatna pomoc prawna przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W tym celu, przed uzyskaniem porady, składają stosowne oświadczenie, które należy pobrać od prawnika w punkcie i wypełnić na miejscu bezpośrednio przed poradą.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Wówczas, przed umówieniem porady, powinny złożyć w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz dostarczyć oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (oświadczenie można wydrukować ze strony powiatu wodzisławskiego [otwiera się w nowym oknie].

Jak umówić się na wizytę?

Na wizyty należy umawiać się telefonicznie (tel. 32 412 09 51) w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim lub poprzez stronę internetową [otwiera się w nowym oknie].

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna, poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Taką potrzebę zgłasza się telefoniczne (tel. 32 412 09 51) lub poprzez wiadomość e-mail na adres: pomocprawna@powiatwodzislawski.pl.

Udzielanie nieodpłatnych porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności. Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością.

Jaki jest zakres nieodpłatnej pomocy prawnej?

 • Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punktach powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, nieodpłatną mediację,

 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Na czym polega mediacja?

Mediacja jest to pozasądowa, dobrowolna, poufna i polubowna metoda rozwiązywania sporu, dzięki której strony, przy pomocy mediatora, dochodzą do porozumienia. Mediacja jest możliwa we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Przedmiotem mediacji mogą być m.in. sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku, spadku itp. Korzyści wynikające z mediacji to m.in. skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów procesu, zmniejszenie stresu związanego z konfliktem i sprawą sądową. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw w których sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub jeśli zachodzi podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Na mediację można się umówić w każdym z sześciu punktów na terenie powiatu wodzisławskiego.