Insygnia miejskie uwolnione - o co chodzi?

Na wniosek prezydenta miasta Mieczysława Kiecy i za zgodą Rady Miejskiej przyjęta została nowa uchwała ws. zasad używania herbu, flagi i hejnału miasta. Tym samym przestała obowiązywać uchwała z grudnia 2009 r. Symboliczne jest, że zakładająca tzw. "uwolnienie" insygniów miejskich zmiana została dokonana w roku, w którym obchodzimy jubileusz 760-lecia istnienia Wodzisławia Śląskiego.

W treści nowej uchwały podkreślono m.in., że herb, flaga i hejnał miasta mogą być używane w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek.

Prawo do używania herbu, flagi i hejnału Wodzisławia Śląskiego przysługuje od teraz:

  • organom miasta Wodzisławia Śląskiego,
  • jednostkom pomocniczym miasta Wodzisławia Śląskiego,
  • jednostkom organizacyjnym miasta Wodzisławia Śląskiego,
  • radnym Rady Miejskiej Wodzisławia Ślaskiego w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu,
  • osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej,
  • osobom fizycznym i prawnym będącym podmiotami gospodarczymi,
  • innym podmiotom.

Wcześniej to prawo miały jedynie organy miasta, jego jednostki organizacyjne oraz jednostki pomocnicze, przy realizacji ich zadań. Herb, flagę i hejnał mogły też wykorzystywać inne podmioty, jednak po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej. Zgoda ta wydawana była w formie uchwały. Obecnie nie trzeba starać się o uzyskanie zgody wodzisławskich radnych, by używać insygniów miejskich.

Według zapisów nowej uchwały prezydent miasta może zakazać używania herbu, flagi i hejnału, jeżeli podmiot uprawniony wykorzystuje je w sposób niezapewniający należytej czci i szacunku, naraża dobre obyczaje, prestiż lub interes Wodzisławia Śląskiego na szkodę.

Warto podkreślić, że wodzisławska flaga może być umieszczana np. na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby organów miasta i jednostek organizacyjnych miasta, w szczególności w czasie obrad Rady Miejskiej, a także z okazji uroczystości, świąt oraz rocznic państwowych i miejskich.

Uchwałę można pobrać, klikając tutaj.