Gospodarowanie ściekami

Miasto realizując ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, dostarcza do mieszkańców wraz z decyzją podatkową zgłoszenia do ewidencji. Wodzisławianie proszeni są o wypełnienie wspomnianego formularza i złożenia go Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego w Biurze Obsługi klienta lub przesłanie na adres e-mailowy.

Zgłoszenia do ewidencji sposobu odprowadzania nieczystości ciekłych można złożyc na dwa sposoby:

  • tradycyjnie w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego w Biurze Obsługi Klienta (ul. Bogumińska 4B, pok. 115-116),
  • online przesyłając formularz na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

Przypominamy, że właściciel nieruchomości:

  • zapewnia utrzymanie czystości i porządku poprzez podłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych,
  • pozbywający się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych ma obowiązek udokumentowania w formie umowy, korzystania z tej usługi poprzez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat (opłaconych faktur).

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, znowelizowane przepisy nakładają na prezydenta miasta obowiązek przeprowadzenia kontroli posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. Kontrole muszą zostać przeprowadzone co najmniej raz na dwa lata. Kontrola może być realizowana w formie wezwania do przekazania dokumentów lub odbywać się na terenie nieruchomości, wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Zakres kontroli obejmuje w szczególności:

  • sprawdzenie posiadania umowy zawartej na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • częstotliwość ich opróżniania - na podstawie okazanych rachunków lub faktur.

Do pobrania

Zgłoszenie do ewidencji sposobu odprowadzania nieczystości ciekłych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].