UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Godna i bezpieczna praca sezonowa

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach sieci EURES rozpoczęło kampanię informacyjną dla pracowników sezonowych w UE, na temat bezpiecznej pracy sezonowej.

Pracownicy sezonowi są wyjątkowo narażeni na różnego rodzaju nadużycia w związku z np.:

  • nieznajomością języków obcych,
  • przepisów prawa pracy,
  • zabezpieczenia społecznego czy BHP.

Często nie znają procedur odwoławczych w państwie zatrudnienia. Z tego powodu niechętnie z nich korzystają, również w obawie przed kontrolami ze strony władz lokalnych. Zdarzają się bowiem przypadki zatrudniania pracowników sezonowych niezgodnie z prawem.

Okres pandemii COVID-19 spotęgował ww. problemy. Praca sezonowa w rolnictwie, sadownictwie, przy zbiorze warzyw, kwiatów czy innych płodów rolnych jest pracą często w warunkach sanitarnych, które zwiększają ryzyko zarażenia się wirusem SARS-CoV-2.

Celem kampanii jest m.in:

  • wskazanie sposobów poszukiwania bezpiecznej pracy sezonowej w państwach członkowskich UE,
  • zachęcanie do skorzystania z usług sieci EURES jako źródła bezpiecznej pracy oraz przydatnych informacji z zakresu warunków pracy w państwach członkowskich UE,
  • popularyzacja przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz konieczności ich stosowania,
  • wskazanie instytucji, adresów stron internetowych, organizacji w których można uzyskać wsparcie,
  • uświadomienie istnienia unijnych i krajowych przepisów prawnych, które regulują pracę sezonową oraz prawa i obowiązki pracowników i pracodawców - istnieje obowiązek ich przestrzegania w celu zapewnienia bezpiecznej i uczciwej pracy dla wszystkich,
  • przekazanie, że mobilni pracownicy sezonowi mają prawo do sprawiedliwych, bezpiecznych warunków pracy, w tym do zasady zachowania bezpiecznej odległości oraz dostępu do środków higieny podczas pracy w innym państwie UE, na równi z pracownikami lokalnymi i na podstawie tych samych praw pracowniczych i socjalnych.

Adresaci kampanii informacyjnej to: pracownicy sezonowi oraz pracodawcy, którzy ich zatrudniają. 

Jak będzie przebiegać kampania?

W Polsce kampania w ramach EURES jest prowadzona przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy oraz wojewódzkie komendy Ochotniczych Hufców Pracy (OHP). Koordynatorem kampanii w ramach EURES jest Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii (koordynacja działań urzędów pracy i OHP).

Działania mają zasięg krajowy, regionalny i lokalny i skupiają się na prowadzeniu działań informacyjnych i komunikacyjnych na rzecz polskich bezrobotnych i poszukujących pracy, którzy są zainteresowani pracą sezonową w państwach członkowskich UE/EFTA głównie w branży rolno-spożywczej.

Kampania informacyjna realizowana jest poprzez organizowanie spotkań informacyjnych, warsztatów, webinariów, spotkań online, dni doradczych, dni otwartych, opracowywaniu artykułów, tworzenie dedykowanych spotów radiowych, publikacji tekstów w Internecie – strony i portale internetowe, media społecznościowe, przygotowywanie wywiadów, audycji radiowych, publikacji artykułów w prasie regionalnej i lokalnej.

W Internecie działania kampanii informacyjnej nt. pracy sezonowej w UE można obserwować pod dwoma hashtagami:

#Rights4AllSeasons – główny hashtag kampanii informacyjnej

#EURESeasonalWorks – hashtag działań w ramach kampanii informacyjnej w ramach sieci EURES.

Harmonogram kampanii

Kampania informacyjna nt. pracy sezonowej w UE prowadzona jest od 15 czerwca do października 2021 r. przez Europejski Urząd ds. Pracy

Sieć EURES dołączyła do kampanii 7 lipca 2021 r.

Polska sieć EURES rozpoczęła swoje działania 19 lipca 2021 r.

W terminie 20-24 września 2021 r. we wszystkich państwach członkowskich UE  odbędzie się tzw. Week of Action / Tydzień Działania. W tym czasie zaplanowane jest zintensyfikowanie wydarzeń w Polsce w ramach kampanii.

źródło: www.gov.pl