Fundacja CPP z bezpłatną pomocą dla uchodźców z Ukrainy

Fundacja Centrum Pomocy Pokrzywdzonym oferuje bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną oraz psychiatryczną dla uchodźców z Ukrainy. Wsparcie udzielane jest zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom. Istnieje również możliwość ubiegania się o sfinansowanie kursu języka polskiego.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wodzisławiu Śląskim
ul. Zuchów 3
tel. 510 497 993
 • poniedziałek 10:00-15:00,
 • wtorek 9:00-14:00.

Dyżury osoby pierwszego kontaktu

W dni świąteczne oraz niedziele ośrodek jest nieczynny. Dyżur telefoniczny całodobowo pod numerami telefonów: 510 497 993 lub 510 497 994

 • poniedziałek: 11:00-18:00,
 • wtorek: 8:00-15:00,
 • środa: 8:00-15:00,
 • czwartek: 13:00-20:00,
 • piątek: 8:00-15:00,
 • sobota: 9:00-19:00.

O fundacji

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka,
 • pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
 • podejmowania inicjatyw i działań prewencyjnych jako pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • podejmowania innych działań na rzecz ochrony praw dziecka,
 • upowszechniania wiedzy oraz świadomości społecznej i obywatelskiej w zakresie sposobów przeciwdziałania przemocy,
 • pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałanie sprzecznemu z prawem wykorzystaniu mediów elektronicznych,
 • przeciwdziałania i zwalczania cyberprzemocy,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • promocji i organizacji wolontariatu, wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • edukacji,
 • pozyskiwania funduszy na szkolenia, seminaria, konferencje,
 • działalności charytatywnej,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • współpracę z innymi podmiotami, których działalność statutowa jest zbieżna z działaniami Fundacji.

źródło: CPP