Euroszkoła

Łamanie barier komunikacyjnych, niwelowanie trudności szkolnych - to tylko niektóre z aspektów, jakie swoim działaniem objął ten projekt. Dzięki dofinansowaniu unijnemu, udało się wiele zmienić.

Tytuł projektu: EUROSZKOŁA
Całkowita wartość projektu (PLN):
1 896 353,40
Kwota dofinansowania (PLN): 1 668 790,99
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Okres realizacji: 01.01.2014r – 30.06.2015r

Opis projektu: Projekt „EUROSZKOŁA” jest realizowany przez Urząd Miasta Wodzisławia Ślaskiego w: Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 8, Szkole Podstawowej nr 9, Szkole Podstawowej nr 10, Szkole Podstawowej nr 16, Szkole Podstawowej nr 17, Szkole Podstawowej nr 21, Gimnazjum nr 4. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic dziewięciu szkół poprzez wdrożenie programów rozwojowych z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych.
Celami szczegółowymi natomiast jest:
wzrost poziomu wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych, niwelowanie trudności i niepowadzeń szkolnych, łamanie barier komunikacyjnych, kształtowanie prawidłowej postawy u uczniów i uczennic z wadami postawy, wzrost poczucia własnej wartości oraz motywacji do nauki, wzmocnienie znaczenia kompetencji kulturalnej poprzez wzrost kreatywności twórczej, kreatywność, ekspresję i komunikację podczas zajęc "arystycznych", rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego i wspieranie uczniów zagrożonych wypadnięciem z systemu szkolnictwa poprzez przekazanie pozytywnej perspektywy jaką jest zdobycie odpowiedniego dla siebie zawodu poprzez odpowiednią edukację.
W ramch realizacji programów rozwojowych zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w procesie nauczania, realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych.
Wsród bogatej ofert zajęć zaplanowano między innymi: zajęcia informatyczne, zajęcia z grafiki komputerowej, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, zajęcia językowe (polski, angielski, niemiecki, francuski), koło botaniczne, koło miłośników zwierzą, koło ekologiczne, koło wiedzy o człowieku, koło chemiczne, koło biologiczne, koło fizyczne, koło geograficzne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia terapeutyczne, zajęcia z pedagogiem oraz psychologiem, zajęcia logopedyczne i wyrównawcze a także zajęcia taneczne, teatrealne, zajęcia plastyczne oraz koło dziennikarskie.